CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
AKTUALIZACJA KART CHARAKTERYSTYKI

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Karta charakterystyki nie posiada daty ważności i nie ma obowiązku aktualizować jej w określonych odstępach czasu, jednakże dobrą praktyką jest wykonywanie regularnych przeglądów kart charakterystyki i aktualizowanie ich wówczas, gdy zachodzi taka potrzeba. Należy również śledzić status substancji wchodzących w skład mieszaniny aby móc odpowiednio wcześnie zareagować np. na planowane zmiany klasyfikacji.

W art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH określono następujące okoliczności, w których kartę charakterystyki należy zaktualizować bez zbędnej zwłoki i wydać ponownie:

Dostawcy niezwłocznie aktualizują kartę charakterystyki w następujących sytuacjach:

a)    gdy tylko pojawią się nowe informacje, które mogą mieć wpływ na środki kontroli ryzyka, lub nowe informacje o zagrożeniach;
b)    w przypadku udzielenia lub odmowy udzielenia zezwolenia;
c)    w przypadku zastosowania ograniczenia.

Nowe informacje, opatrzone datą i oznaczone jako „Aktualizacja: (data)”, dostarczane są bezpłatnie w wersji papierowej lub elektronicznej wszystkim odbiorcom substancji lub mieszaniny, którym dostawcy dostarczyli tę substancję lub mieszaninę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Wszelkie aktualizacje rejestracji zawierają numer rejestracji.

Załącznik II precyzuje:

Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu.

W przypadku zaktualizowanej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)«, oraz numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji umieszcza się na pierwszej stronie.

Tak więc fakt, że dana karta charakterystyki stanowi aktualizację, należy zaznaczyć na pierwszej stronie, a informacje o zmianach należy podać w sekcji 16 lub w innym miejscu karty charakterystyki.

Konieczność informowania o zmianach karty charakterystyki

Tekst punktu 0.2.5 załącznika II do rozporządzenia REACH określa, że: „Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu. W przypadku zaktualizowanej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)«, oraz numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji umieszcza się na pierwszej stronie. Tak więc fakt, że dana karta charakterystyki stanowi aktualizację, należy zaznaczyć na pierwszej stronie, a informacje o zmianach należy podać w sekcji 16 lub w innym miejscu karty charakterystyki. Jak wskazano w punkcie 2.8, w przypadku każdej aktualizacji karty charakterystyki na mocy art. 31 ust. 9 rozporządzenia REACH zaktualizowana karta charakterystyki musi zostać dostarczona wszystkim poprzednim odbiorcom, którzy otrzymali produkt w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Dostawca może również (dodatkowo) zdecydować o ponownym wydaniu kart charakterystyki z mocą wsteczną w przypadku innych aktualizacji, które jego zdaniem uzasadniają takie dodatkowe działanie. W celu oznaczania kolejnych wersji karty charakterystyki sugeruje się wykorzystanie przyrostowego systemu numeracji. W takim systemie zmiany wersji wymagające dostarczenia aktualizacji zgodnie z art. 31 ust. 9 mogłyby być oznaczane całkowitym przyrostem numeru wersji, natomiast inne zmiany mogłyby być oznaczane przyrostem na pozycji dziesiętnej.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification