CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się informacje dotyczące właściwego gospodarowania odpadami substancji, mieszaniny i/lub pojemnikami po nich, które to informacje będą pomocne w określeniu bezpiecznych i korzystnych dla środowiska sposobów gospodarowania odpadami zgodnych z wymaganiami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE ( 1 ) i wymaganiami państwa członkowskiego, do którego jest dostarczana karta charakterystyki. Informacje istotne dla bezpieczeństwa osób wykonujących prace w zakresie gospodarowania odpadami stanowią uzupełnienie informacji podanych w sekcji 8.

W przypadku gdy wymagany jest raport bezpieczeństwa chemicznego oraz gdy przeprowadzono analizę etapu odpadu, informacje na temat środków gospodarowania odpadami są spójne z zastosowaniami zidentyfikowanymi i scenariuszami narażenia z raportu bezpieczeństwa chemicznego i umieszczonymi w załączniku do karty charakterystyki.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

  • a) Określa się rodzaj zbiorników do przetwarzania i metody postępowania z odpadami, w tym właściwe metody przetwarzania odpadów substancji lub mieszaniny oraz każdego zanieczyszczonego opakowania (np. spalanie, recykling, składowanie);
  • b) określa się właściwości fizyczne lub chemiczne, które mogą mieć wpływ na sposoby przetwarzania odpadów;
  • c) odradza się odprowadzanie odpadów do ścieków;
  • d) w stosownych przypadkach określa się specjalne środki ostrożności w odniesieniu do wszelkich zalecanych sposobów unieszkodliwiania odpadów.

Zamieszcza się odniesienia do wszelkich właściwych przepisów wspólnotowych dotyczących odpadów. W przypadku braku takich przepisów zamieszcza się odniesienia do wszelkich właściwych obowiązujących przepisów krajowych lub regionalnych.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification