CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się podstawowe informacje dotyczące klasyfikacji substancji lub mieszanin wymienionych w sekcji 1 w odniesieniu do transportu drogą lądową, kolejową, morską, powietrzną lub śródlądowymi drogami wodnymi. Jeżeli informacje nie są dostępne lub istotne, informuje się o tym.

W stosownych przypadkach podaje się informacje dotyczące klasyfikacji transportowej dla każdego z przepisów modelowych ONZ: europejskiej umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) ( 1 ), regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) ( 2 ), europejskiego porozumienia w sprawie międzynarodowych przewozów materiałów niebezpiecznych śródlądowymi drogami wodnymi (ADN) ( 3 ), z których wszystkie trzy zostały wdrożone dyrektywą 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 2008 r. w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych ( 4 ), międzynarodowego morskiego kodeksu towarów niebezpiecznych (IMDG) ( 5 ) (droga morska), oraz Instrukcji Technicznych dla Bezpiecznego Transportu Materiałów Niebezpiecznych Drogą Powietrzną (ICAO) ( 6 ) (droga powietrzna).

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Podaje się numer UN (tj. czterocyfrowy numer identyfikacyjny substancji mieszaniny lub wyrobu poprzedzonego literami »UN«) zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
Podaje się prawidłową nazwę przewozową UN zgodnie z przepisami modelowymi ONZ, jeżeli nazwa ta nie wystąpiła jako identyfikator produktu w podsekcji 1.1.

14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
Podaje się klasę(-y) zagrożenia w transporcie (i zagrożenia dodatkowe) przypisane substancjom lub mieszaninom zgodnie z głównym zagrożeniem przez nie stwarzanym według przepisów modelowych ONZ.

14.4. Grupa pakowania
W stosownych przypadkach podaje się numer grupy pakowania zgodnie z przepisami modelowymi ONZ. Numer grupy pakowania przypisany jest do niektórych substancji zgodnie z przepisami modelowymi ONZ.

14.5. Zagrożenia dla środowiska
Podaje się, czy dana substancja lub mieszanina stanowi zagrożenie dla środowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach modelowych ONZ (zgodnie z kodeksem IMDG, umową ADR, regulaminem RID i porozumieniem ADN) i/lub kryteriami dotyczącymi substancji mogących spowodować zanieczyszczenie morza zgodnie z kodeksem IMDG. Jeżeli dozwolony jest przewóz śródlądowymi drogami wodnymi w zbiornikowcach lub jeżeli taki przewóz ma być przeprowadzany, informuje się, czy substancja lub mieszanina stwarza zagrożenie dla środowiska podczas transportu zbiornikowcami wyłącznie w odniesieniu do porozumienia ADN.

14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
Wskazuje się wszystkie szczególne środki ostrożności, do których użytkownik powinien się stosować lub których musi przestrzegać lub o których musi wiedzieć w związku z transportem lub przemieszczaniem substancji lub mieszaniny zarówno na terenie jego zakładu, jak i poza nim.

14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Niniejsza podsekcja odnosi się jedynie do przewozu luzem zgodnie z następującymi przepisami Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO): załącznikiem II do Międzynarodowej konwencji o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki z 1973 r., zmienionej protokołem z 1978 r. (MARPOL 73/78) ( 7 ) oraz międzynarodowym kodeksem budowy i wyposażenia statków przewożących niebezpieczne chemikalia luzem (międzynarodowy kodeks w sprawie przewozu chemikaliów luzem) (kodeks IBC) ( 8 ).
Podaje się nazwę produktu (jeżeli odbiega ona od nazwy podanej w podsekcji 1.1) zgodnie z wymaganiami w dokumentach przewozowych i zgodnie z nazwą podaną w wykazie nazw produktów w sekcji 17 lub 18 kodeksu IBC lub zgodnie z ostatnim wydaniem biuletynu Komitetu Ochrony Środowiska Morskiego przy IMO (MEPC).2/Circular ( 1 ). Podaje się rodzaj statku i kategorię zanieczyszczenia.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification