CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

W niniejszej sekcji karty charakterystyki podaje się inne informacje o przepisach prawnych dotyczących substancji lub mieszaniny, które nie zostały podane w karcie charakterystyki (takich jak te informujące, czy substancja lub mieszanina objęta jest przepisami rozporządzenia (WE) nr 2037/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową ( 2 ), rozporządzenia (WE) nr 850/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych i zmieniającego dyrektywę 79/117/EWG ( 3 ) lub rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 689/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. dotyczącego wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów ( 4 )).

15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
Podaje się informacje dotyczące odnośnych wspólnotowych przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska (np. kategorię według dyrektywy Seveso/substancje wymienione w załączniku I do dyrektywy Rady 96/82/WE ( 5 )) lub krajowe informacje dotyczące statusu prawnego substancji lub mieszaniny (w tym substancji w mieszaninie), włącznie z zaleceniami dotyczącymi działań, które powinny zostać podjęte przez odbiorcę w wyniku stosowania tych przepisów. W stosownych przypadkach wymienia się krajowe akty prawne odnośnych państw członkowskich wdrażające te przepisy oraz wszelkie inne środki krajowe mogące mieć znaczenie w tej kwestii.
Jeżeli substancja lub mieszanina objęta kartą charakterystyki podlega szczególnym przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzi lub ochrony środowiska na poziomie Wspólnoty (np. zezwoleniom wydanym na mocy tytułu VII lub ograniczeniom obowiązującym na mocy tytułu VIII), wymienia się te przepisy.

15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego
Informuje się, czy dostawca dokonał oceny bezpieczeństwa chemicznego substancji lub mieszaniny.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification