CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

W tej sekcji karty charakterystyki podaje się opis stosownych danych empirycznych dotyczących substancji lub mieszaniny. Stosuje się art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1272/2008. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami dostarczonymi w dokumentach rejestracyjnych lub w raporcie bezpieczeństwa chemicznego, gdy jest on wymagany, oraz zgodne z klasyfikacją substancji lub mieszaniny.

9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych

Dokładnie określa się wymienione poniżej właściwości, podając, w stosownych przypadkach, odniesienie do zastosowanej metody badawczej oraz wykaz właściwych jednostek miary lub warunków referencyjnych. Jeżeli ma to znaczenie dla interpretacji wartości liczbowej, podaje się również metodę oznaczania (np. metoda oznaczania temperatury zapłonu – metoda tygla zamkniętego/otwartego).

 • a) Wygląd: podaje się stan skupienia (stały, w tym odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do granulometrii i powierzchni właściwej, o ile nie zostały już podane w innym miejscu w karcie charakterystyki, ciekły, gazowy) oraz barwę substancji lub mieszaniny;
 • b) Zapach: jeżeli zapach jest wyczuwalny, podaje się jego krótki opis;
 • c) Próg zapachu;
 • d) pH: podaje się wartość pH danej substancji lub mieszaniny albo jej roztworu wodnego; w przypadku roztworu wodnego podaje się również stężenie;
 • e) Temperatura topnienia/krzepnięcia;
 • f) Początkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia;
 • g) Temperatura zapłonu;
 • h) Szybkość parowania;
 • i) Palność (ciała stałego, gazu);
 • j) Górna/dolna granica palności lub górna/dolna granica wybuchowości;
 • k) Prężność par;
 • l) Gęstość par;
 • m) Gęstość względna;
 • n) Rozpuszczalność;
 • o) Współczynnik podziału: n-oktanol/woda;
 • p) Temperatura samozapłonu;
 • q) Temperatura rozkładu;
 • r) Lepkość;
 • s) Właściwości wybuchowe;
 • t) Właściwości utleniające.

Jeżeli stwierdzono, że pewna właściwość nie ma zastosowania lub jeżeli informacja dotycząca pewnej właściwości nie jest dostępna, podaje się tego uzasadnienie.

W celu umożliwienia zastosowania właściwych środków kontroli podaje się wszelkie istotne informacje dotyczące substancji lub mieszaniny. Informacje zamieszczone w tej sekcji muszą być zgodne z informacjami podanymi w dokumentach rejestracyjnych, w przypadku gdy rejestracja jest wymagana.

W przypadku mieszaniny w odpowiednich pozycjach dokładnie oznacza się, do której substancji odnoszą się dane, chyba że dotyczą one całej mieszaniny.

9.2. Inne informacje

W razie potrzeby podaje się inne parametry fizyczne i chemiczne, takie jak zdolność mieszania się, rozpuszczalność w tłuszczach (z określeniem oleju rozpuszczalnikowego), przewodnictwo elektryczne, czy grupa gazowa. Wskazuje się odpowiednie i dostępne informacje dotyczące bezpieczeństwa w odniesieniu do potencjału redoks, potencjału powstawania rodników oraz właściwości fotokatalitycznych.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification