CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
JĘZYK KARTY CHARAKTERYSTYKI

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH: „Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej”. Należy zauważyć, że odmienna decyzja leży w gestii państwa członkowskiego, w którym znajduje się odbiorca – na przykład istnienie wyłączenia w państwie członkowskim, gdzie produkowana jest substancja lub mieszanina, nie oznacza wyłączenia w innym państwie członkowskim, gdzie jest ona wprowadzana do obrotu. Nawet jeżeli dane państwo członkowskie postanowi inaczej, pożądane może być dostarczanie zawsze (np. dodatkowo) karty charakterystyki w języku danego kraju.

Należy zauważyć, że niektóre państwa członkowskie wymagają dostarczenia karty charakterystyki w dodatkowych językach urzędowych (danego państwa  członkowskiego, w sytuacji, gdy obowiązuje więcej niż jeden język urzędowy). Należy też zauważyć, że ze względu na to, iż załączony scenariusz narażenia jest uznawany za integralną część karty charakterystyki, podlega on tym samym wymogom dotyczącym przekładu, jak sama karta charakterystyki, czyli musi zostać dostarczony w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification