CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Karta charakterystyki - definicja

Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie do celów ram regulacyjnych kontroli chemikaliów na stanowisku pracy.
Pracodawcy oraz pracownicy korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach, w tym zagrożeniach dla środowiska, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa.

Karta charakterystyki odnosi się do danego produktu i zazwyczaj [pod nieobecność załączonych stosownych scenariuszy narażenia] nie może dostarczyć konkretnych informacji odnoszących się do danego stanowiska pracy, gdzie produkt może być ostatecznie wykorzystywany, chociaż w przypadku produktów o wyspecjalizowanych zastosowaniach końcowych karta charakterystyki może zawierać więcej informacji dla pracowników.

Podane informacje umożliwiają zatem pracodawcy:
a) stworzenie programu aktywnej ochrony pracowników, w tym szkoleń dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy; oraz
b) uwzględnienie wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony środowiska.

Karta charakterystyki stanowi ponadto ważne źródło informacji dla innych odbiorców docelowych w ramach GHS.
Niektóre elementy zawartych w niej informacji mogą być więc wykorzystywane przez podmioty zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych, służby reagujące na nagłe wypadki (w tym ośrodki zatruć), osoby wykorzystujące w pracy pestycydy oraz przez konsumentów.

Te grupy odbiorców mają jednak dostęp do dodatkowych informacji z różnych innych źródeł takich jak „Zalecenia ONZ dotyczące transportu towarów niebezpiecznych. Przepisy modelowe” (UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, Model Regulations) i sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Celem wprowadzenia zharmonizowanego systemu oznakowania nie jest zatem zmiana podstawowego przeznaczenia kart charakterystyki, które mają służyć użytkownikom w miejscu pracy.

Wymagany format i treść kart charakterystyki w państwach członkowskich UE, w których obowiązuje bezpośrednio rozporządzenie REACH (oraz w innych krajach, które przyjęły to rozporządzenie), określono w załączniku II do rozporządzenia REACH. Pełną treść wersji załącznika II, która obowiązuje od 1 czerwca 2015 r., podano w rozdziale 3 niniejszego dokumentu.

Informacje w karcie charakterystyki muszą zostać podane w sposób jasny i zwięzły.

Tekst punktu 0.2.5 załącznika II do rozporządzenia REACH określa, że: „Datę sporządzenia karty charakterystyki podaje się na pierwszej stronie. W przypadku przeglądu karty charakterystyki i przekazania odbiorcom nowej zaktualizowanej wersji karty, zwraca się ich uwagę w sekcji 16 na zmiany w karcie charakterystyki, o ile zmian tych nie wskazano w innym miejscu.
W przypadku zaktualizowanej wersji karty charakterystyki datę sporządzenia, oznaczoną w następujący sposób: »Aktualizacja: (data)«, oraz numer wersji, numer aktualizacji, datę zmiany wersji lub inne informacje na temat zmienionej wersji umieszcza się na pierwszej stronie.

Tak więc fakt, że dana karta charakterystyki stanowi aktualizację, należy zaznaczyć na pierwszej stronie, a informacje o zmianach należy podać w sekcji 16 lub w innym miejscu karty charakterystyki.

Zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH: „Spis danych dotyczących bezpieczeństwa dostarcza się w nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny”.
Tak więc kartę charakterystyki można dostarczyć w formie papierowej, np. listem lub faksem, lub też elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną.

Zgodnie z art. 31 ust. 5 rozporządzenia REACH: „Kartę charakterystyki dostarcza się w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej”. Należy zauważyć, że odmienna decyzja leży w gestii państwa członkowskiego, w którym znajduje się odbiorca – na przykład istnienie wyłączenia w państwie członkowskim, gdzie produkowana jest substancja lub mieszanina, nie oznacza wyłączenia w innym państwie członkowskim, gdzie jest ona wprowadzana do obrotu. Nawet jeżeli dane państwo członkowskie postanowi inaczej, pożądane może być dostarczanie zawsze (np. dodatkowo) karty charakterystyki w języku danego kraju.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.
Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl Tel.: +48793988790; skype: ekotox.polska

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification