CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Karta charakterystyki - funkcja

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Karta charakterystyki jest głównym źródłem informacji na temat produktu chemicznego. Zawiera informacje dotyczące właściwości fizyko-chemicznych, zagrożeń dla zdrowia i środowiska, które dany produkt stwarza oraz porady dotyczące bezpiecznego stosowania i działań w sytuacjach kryzysowych. Karta charakterystyki powinna dostarczać kompleksowych informacji o substancji lub mieszaninie z uwzględnieniem jej zidentyfikowanych zastosowań.

Karta charakterystyki jest szczególnie istotnym dokumentem z punktu widzenia pracodawcy, ponieważ informacje w niej zawarte są podstawą do stworzenia bezpiecznego środowiska pracy. Zgodnie z zapisami zawartymi w Kodeksie Pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bhp na stanowiskach pracy, a także ma obowiązek przekazywania pracownikom informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników. Pracodawcy oraz pracownicy korzystają z karty charakterystyki jako źródła informacji o zagrożeniach, oraz w celu uzyskania zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa.

Karta charakterystyki odnosi się do danego produktu i zazwyczaj [gdy nie ma załączonych stosownych scenariuszy narażenia/SUMI] nie zawiera konkretnych informacji odnoszących się do danego stanowiska pracy, gdzie produkt może być wykorzystywany w różny sposób. Jednakże w przypadku produktów o wyspecjalizowanych zastosowaniach końcowych informacje dotyczące bezpiecznego stosowania powinny uwzględniać konkretne przewidywane warunki i sposób użytkowania.

Podane informacje umożliwiają zatem pracodawcy:
a)    stworzenie programu aktywnej ochrony pracowników, w tym szkoleń dostosowanych do konkretnego stanowiska pracy; oraz
b)    uwzględnienie wszelkich środków niezbędnych w celu ochrony środowiska.

Warto upewnić się zatem, czy dysponujemy aktualną kartą charakterystyki niebezpiecznej substancji chemicznej lub jej mieszaniny. Osoba kierująca pracownikami zobowiązana jest zapoznać z jej treścią pracowników stosujących te materiały, a także zapewnić pracownikom wymagane środki ochrony indywidualnej wynikające z tej karty, a także, dostosować istniejące instrukcje bhp do nowych zapisów wynikających z tego dokumentu.

Karta charakterystyki zawiera również podstawowe informacje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, na podstawie których są sporządzane dokumenty transportowe a także dane kontaktowe służb reagujących w nagły wypadkach, w tym ośrodki zatruć.
Informacje w karcie charakterystyki muszą zostać podane w sposób jasny i zwięzły.

Kartę charakterystyki można dostarczyć w formie papierowej, np. listem lub faksem, lub też elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu:

Email: ekotoks[at]ekotoks.pl

Tel.: 32 202 90 34 / +48 793 988 790;


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification