CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
KIEDY I JAK DOSTARCZYĆ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI?

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Zgodnie z art. 31 ust. 8 rozporządzenia REACH: „Spis danych dotyczących bezpieczeństwa dostarcza się w nieodpłatnie w formie papierowej lub elektronicznej nie później niż w dniu pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny”.

Tak więc kartę charakterystyki można dostarczyć w formie papierowej, np. listem lub faksem, lub też elektronicznej, na przykład pocztą elektroniczną.

Należy jednak zauważyć, że w tym kontekście stwierdzenie „dostarcza się” powinno się rozumieć jako ciążący na dostawcy obowiązek rzeczywistego dostarczenia karty charakterystyki (i każdej wymaganej aktualizacji), a nie tylko pasywnego udostępnienia jej, na przykład w Internecie, lub udostępnienia reaktywnego poprzez dostarczanie jej na żądanie. W związku z tym Forum ECHA złożone z przedstawicieli krajowych organów egzekwowania prawa uzgodniło, że na przykład sama publikacja egzemplarza karty charakterystyki (lub jej aktualizacji) na stronie internetowej nie byłaby uznana za wypełnienie obowiązku „dostarczenia”. W przypadku „dostarczenia” w formie elektronicznej akceptowalne byłoby zatem dostarczenie karty charakterystyki (i wszelkich stosownych załączonych scenariuszy narażenia) w formie załącznika do wiadomości e-mail w formacie dostępnym ogólnie dla wszystkich odbiorców. Z kolei nie do przyjęcia byłoby wysłanie wiadomości e-mail z łączem do ogólnej strony internetowej, na której należy zlokalizować kartę charakterystyki (lub najnowszą aktualizację karty charakterystyki) i pobrać ją. Obecnie omawia się sytuacje, w których możliwe do przyjęcia byłoby konkretne łącze prowadzące bezpośrednio do karty charakterystyki (lub zaktualizowanej karty charakterystyki) oraz warunki, które musiałyby zostać spełnione, by rozwiązanie takie było dopuszczalne w przyszłości (w szczególności jako sposób radzenia sobie z rosnącą liczbą załączonych scenariuszy narażenia).

Po dostarczeniu konkretnemu odbiorcy karty charakterystyki w odniesieniu do pierwszej dostawy substancji lub mieszaniny nie ma potrzeby dostarczania temu odbiorcy kolejnych egzemplarzy karty charakterystyki z kolejnymi dostawami, chyba że karta charakterystyki została poddana rewizji.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification