CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA TREŚĆ KARTY CHARAKTERYSTYKI?

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Wymagania rozporządzenia REACH dotyczące dostarczania kart charakterystyki obowiązują na każdym etapie łańcucha dostaw.

  • Początkowa odpowiedzialność za sporządzenie karty charakterystyki spoczywa na producencie, importerze lub wyłącznym przedstawicielu, który powinien w miarę możliwości przewidzieć potencjalne zastosowania substancji lub mieszaniny.
  • Podmioty na kolejnych etapach łańcucha dostaw powinny również dostarczyć kartę charakterystyki, posługując się informacjami dostarczonymi przez swoich dostawców, sprawdzając ich odpowiedniość oraz uzupełniając je, aby spełnić konkretne potrzeby swoich klientów.

Dostawcy substancji lub mieszaniny, która wymaga karty charakterystyki, ponoszą w każdym przypadku odpowiedzialność za jej treść, nawet jeżeli nie sporządzili karty charakterystyki samodzielnie. W takich przypadkach informacje dostarczone przez ich dostawców są niewątpliwie przydatnym i istotnym źródłem wiedzy wykorzystywanym przy opracowywaniu własnych kart charakterystyki. Podmioty te pozostają jednak odpowiedzialne za dokładność informacji zawartych w dostarczanych przez nie kartach charakterystyki (dotyczy to również kart charakterystyki rozpowszechnianych w językach innych niż pierwotny język, w którym je sporządzono).

Początkowa odpowiedzialność za sporządzenie karty charakterystyki spoczywa na producencie, importerze lub wyłącznym przedstawicielu, który powinien w miarę możliwości przewidzieć potencjalne zastosowania substancji lub mieszaniny. Podmioty na kolejnych etapach łańcucha dostaw powinny również dostarczyć kartę charakterystyki, posługując się informacjami dostarczonymi przez swoich dostawców, sprawdzając ich odpowiedniość oraz uzupełniając je, aby spełnić konkretne potrzeby swoich klientów. Dostawcy substancji lub mieszaniny, która wymaga karty charakterystyki, ponoszą w każdym przypadku odpowiedzialność za jej treść, nawet jeżeli nie sporządzili karty charakterystyki samodzielnie. W takich przypadkach informacje dostarczone przez ich dostawców są niewątpliwie przydatnym i istotnym źródłem wiedzy wykorzystywanym przy opracowywaniu własnych kart charakterystyki. Podmioty te pozostają jednak odpowiedzialne za dokładność informacji zawartych w dostarczanych przez nie kartach charakterystyki (dotyczy to również kart charakterystyki rozpowszechnianych w językach innych niż pierwotny język, w którym je sporządzono).

Jak udoskonalić proponowane środki kontroli narażenia/ochrony indywidualnej dzięki danym dotyczącym mieszanin szczególnego rodzaju:

  • Zazwyczaj produkcja mieszaniny szczególnego rodzaju może wiązać się z wykorzystaniem pewnej liczby składników. Producent mieszaniny szczególnego rodzaju, który musi wygenerować dla niej kartę charakterystyki, może otrzymać znaczącą ilość informacji, z których trudno będzie zidentyfikować oraz wyekstrahować kluczowe i istotne informacje do zamieszczenia w karcie charakterystyki ze względu na różne właściwości, odmienne scenariusze narażenia itp.
  • Sugeruje się, aby na pierwszym etapie wytwórca odpowiedzialny za sporządzenie karty charakterystyki dla stopu zebrał wszystkie istotne informacje dotyczące składników mieszaniny i mieszaniny jako całości w arkuszu kalkulacyjnym lub w podobnym formacie (zob. przykładową tabelę podaną dla substancji w związku z DNEL i PNEC w podsekcji 8.1 w rozdziale 3 niniejszego dokumentu), a następnie wyekstrahował informacje niezbędne z punktu widzenia sekcji karty charakterystyki dla odpowiednich składników.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification