CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
KTO POWINIEN SPORZĄDZIĆ KARTĘ CHARAKTERYSTYKI?

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby użytkowników produktów, jeśli są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają, że takie kompetentne osoby odbyły stosowne szkolenia, w tym szkolenia przypominające.

W rozporządzeniu nie podano konkretnej definicji „kompetentnej osoby”. W tym kontekście można jednak podać użyteczną definicję powyższego terminu: chodzi o osobę, grupę osób lub koordynatora grupy posiadającego/posiadających z racji odbytego szkolenia, doświadczenia i kształcenia ustawicznego wiedzę wystarczającą, aby sporządzić stosowne sekcje karty charakterystyki lub całą kartę charakterystyki.

Dostawca karty charakterystyki może zlecić to zadanie własnemu personelowi lub osobom trzecim. Wiedzy fachowej nie musi w całości posiadać jedna kompetentna osoba. Wiadomo, że jedna osoba bardzo rzadko posiada obszerną wiedzę we wszystkich dziedzinach, których dotyczy karta charakterystyki. Konieczne jest więc odwoływanie się przez kompetentną osobę do dodatkowych kompetencji w obrębie organizacji lub poza nią. Kompetentna osoba powinna zapewnić spójność karty charakterystyki, zwłaszcza jeżeli pełni funkcję koordynatora grupy osób.

Należy zwrócić uwagę, że (zgodnie z powyższym cytatem) na dostawcach substancji i mieszanin ciąży konkretny obowiązek dopilnować, aby kompetentne osoby odbyły stosowne szkolenia i szkolenia przypominające. W rozporządzeniu REACH nie wskazuje się konkretnie szkoleń, które kompetentna osoba powinna odbyć, nie stwierdza się też, że powinna ona uczestniczyć w specjalnych kursach lub zdać oficjalny egzamin. Uczestnictwo w takich kursach oraz egzaminy i certyfikaty mogą jednak okazać się przydatne, jeżeli chodzi o wykazanie wymaganych kompetencji.

Szkolenia i kształcenie ustawiczne tych osób mogą odbywać się w ramach organizacji lub pozanią. Zaleca się dokumentowanie przepływu pracy podczas sporządzania i aktualizacji kart charakterystyki w obrębie przedsiębiorstwa, np. przy użyciu wewnętrznych wytycznych lub procedur operacyjnych. W przypadku opracowywania kart charakterystyki materiałów wybuchowych, produktów biobójczych, środków ochrony roślin15, lub surfaktantów niezbędna jest dodatkowa wiedza na temat prawodawstwa szczegółowego dotyczącego tych produktów.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification