CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Oznakowanie i pakowanie chemikaliów

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl Tel.: +48793988790


CLP określa ogólne wymagania dotyczące oznakowania, tak by zapewnić bezpieczne stosowanie i dostawy substancji oraz mieszanin stwarzających zagrożenie. Pewne wyjątki w kwestii oznakowania dotyczą np. substancji i mieszanin zawartych w opakowaniach małych (zwykle o pojemności mniejszej niż 125 ml) lub w inny sposób trudnych do oznakowania. Inne przykłady zostały wymienione w punkcie 1.3 załącznika I do rozporządzenia CLP. Wyjątki te pozwalają dostawcy pominąć zwroty określające zagrożenie i(lub) środki ostrożności albo piktogramy spośród elementów oznakowania wymaganych zazwyczaj zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Opakowanie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie musi być zaprojektowane, skonstruowane i zamykane w taki sposób, by jego zawartość nie mogła w żadnym wypadku wydostać się na zewnątrz. Zatem materiał, z którego wykonano opakowanie, musi być mocny i solidny oraz odporny na uszkodzenie przez jego zawartość. W przypadku wymiennych zamknięć możliwe musi być ponowne wielokrotne zamknięcie opakowania bez ryzyka wydostania się zawartości na zewnątrz.

Etykieta zgodna z CLP zasadniczo musi zawierać elementy etykiety przejęte z GHS ONZ, tj. nowe piktogramy, hasło ostrzegawcze oraz zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności, w sposób odzwierciedlający przypisaną klasyfikację substancji lub mieszaniny. Jednocześnie w rozporządzeniu CLP zachowano pewne istniejące pojęcia dotyczące oznakowania pochodzące z dyrektyw DSD i DPD, na przykład wyłączenia dla małych opakowań. Aby uwzględnić niektóre informacje na temat zagrożeń, które nie zostały jeszcze objęte systemem GHS ONZ, a także dalsze elementy etykiety wymagane na mocy innych przepisów UE, w rozporządzeniu CLP wprowadzono pojęcie „informacji uzupełniających” na etykiecie.

Substancja lub mieszanina zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie i zawarta w opakowaniu musi być opatrzona etykietą informującą o zagrożeniu zgodnie z zasadami zawartymi w tytule III rozporządzenia CLP (Informowanie o zagrożeniu przy pomocy oznakowania). Kolejnym ważnym narzędziem informowania o zagrożeniu jest karta charakterystyki. Wymagany format i treść karty charakterystyki określono w art. 31 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 (rozporządzenie REACH) i w załączniku II3 do tego rozporządzenia. Zostały one zmienione w celu dostosowania do przepisów GHS ONZ, a także zapewnienia pełnej zgodności z rozporządzeniem CLP.

Ogólnie rzecz biorąc, substancje i mieszaniny wprowadzane do obrotu są dostarczane w opakowaniu z koniecznymi informacjami umieszczonymi na etykiecie. Substancja lub mieszanina musi być oznakowana zgodnie z przepisami CLP, jeżeli:

  • substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie;
  • mieszanina, nawet nieklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie, jest wymieniona w art. 25 ust. 6 rozporządzenia CLP.

W takim przypadku należy zastosować uzupełniające elementy etykiety określone w części 2 załącznika II, z podaniem identyfikatora produktu, nazwy i numeru telefonu dostawcy. Dodatkowo wyrób wybuchowy (tj. wyrób zawierający co najmniej jedną substancję lub mieszaninę wybuchową), który spełnia kryteria opisane w pkt 2.1 załącznika I do CLP, musi być oznakowany zgodnie z zasadami CLP.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia CLP oraz REACH.

Dowiedz się jaki jest twój status - oferujemy CLP/REACH Screening i REACH Audyt - specjalne usługi dla twojej firmy- zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl

Tel.: +48793988790


Karta charakterystyki (SDS)
Zarządzanie chemikaliami

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification