CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Klasyfikacja niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych

Nové stránky

 

 

Klasyfikacja substancji i mieszanin chemicznych odbywa się w oparciu o tzw. rozporządzenie CLP:

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006

Rozporządzenie wprowadza Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów (GHS) na terenie Unii Europejskiej.

Obecnie wszystkie substancje i mieszaniny muszą być klasyfikowane i oznakowane zgodnie z powyższym rozporządzeniem. Wyjątkiem są mieszaniny, które zostały wprowadzone do obrotu ze starym oznakowaniem przed 1 czerwca 2015 r. Obowiązuje je okres przejściowy i oznakowanie nie musi być zmieniane aż do 31 maja 2017 r. Po tej dacie mieszaniny ze starym oznakowaniem nie mogą znajdować się na rynku.

Wytyczne dotyczące rozporządzenia CLP

Europejska Agencja Chemikaliów wydała szereg poradników dotyczących stosowania rozporządzenia CLP ze wskazówkami odnośnie kryteriów klasyfikacji, metod oznakowania i pakowania, sposobu notyfikowania klasyfikacji do Agencji. Dostępny jest także ogólny poradnik z wytycznymi określający obowiązki jakie CLP nakłada na przedsiębiorców.

Poradniki dostępne są na stronach ECHA i są na bieżąco aktualizowane.

 


KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
Rozporządzenie CLP
Klasyfikacja
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Oznakowanie i pakowanie

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification