CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Klasyfikacja

Nové stránky

 

 

W większości przypadków dostawcy muszą zdecydować o klasyfikacji substancji lub mieszaniny. Nazywa się to autoklasyfikacją.
Zwykle są cztery podstawowe kroki zmierzające do dokonania autoklasyfikacji substancji lub mieszaniny:

  • Gromadzenie dostępnych informacji
  • Ocena stosowności i wiarygodności informacji
  • Przegląd informacji pod kątem kryteriów klasyfikacji
  • Decyzja w sprawie klasyfikacji

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (.pdf - 7,16 Mb)

 


KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
Rozporządzenie CLP
Klasyfikacja
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Oznakowanie i pakowanie

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification