CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Oznakowanie i pakowanie substancji lub mieszaniny

Nové stránky

 

 

Oznakowanie substancji lub mieszaniny zgodnie z rozporządzeniem CLP przed wprowadzeniem jej do obrotu:

 • substancja lub mieszanina jest zaklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie;
 • mieszanina zawiera jedną lub większą liczbę substancji zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie w ilości przekraczającej określoną wartość progową;
 • produkt jest substancją wybuchową.

CLP określa treść oznakowania na etykiecie i umiejscowienie na niej poszczególnych elementów. Etykieta powinna być solidnie przymocowana do opakowania w jednym lub kilku miejscach i musi zawierać następujące dane:

 • nazwę, adres i numer telefonu dostawcy;
 • nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba że ilość ta jest określona gdzie indziej na opakowaniu);
 • Identyfikatory produktu;
 • w stosownych przypadkach piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty określające środki ostrożności i informacje uzupełniające wymagane na mocy innych przepisów.

Wytwórcy, importerzy, dalsi użytkownicy i dystrybutorzy, jak również producenci i importerzy pewnych szczególnych wyrobów, muszą poinformować o zidentyfikowanych zagrożeniach stwarzanych przez te substancje innych uczestników łańcucha dostaw, w tym także konsumentów.

CLP określa ogólne wymagania dotyczące oznakowania, tak by zapewnić bezpieczne stosowanie i dostawy substancji oraz mieszanin stwarzających zagrożenie. Pewne wyjątki w kwestii oznakowania dotyczą np. substancji i mieszanin zawartych w opakowaniach małych (zwykle o pojemności mniejszej niż 125 ml) lub w inny sposób trudnych do oznakowania. Inne przykłady zostały wymienione w punkcie 1.3 załącznika I do rozporządzenia CLP. Wyjątki te pozwalają dostawcy pominąć zwroty określające zagrożenie i(lub) środki ostrożności albo piktogramy spośród elementów oznakowania wymaganych zazwyczaj zgodnie z rozporządzeniem CLP.

Opakowanie substancji chemicznych stwarzających zagrożenie musi być zaprojektowane, skonstruowane i zamykane w taki sposób, by jego zawartość nie mogła w żadnym wypadku wydostać się na zewnątrz. Zatem materiał, z którego wykonano opakowanie, musi być mocny i solidny oraz odporny na uszkodzenie przez jego zawartość. W przypadku wymiennych zamknięć możliwe musi być ponowne wielokrotne zamknięcie opakowania bez ryzyka wydostania się zawartości na zewnątrz.

Opakowanie substancji chemicznej dostarczanej ogółowi społeczeństwa nie może wzbudzać zainteresowania lub ciekawości u dzieci ani wprowadzać w błąd konsumentów. Pod względem wyglądu lub konstrukcji opakowanie nie może być podobne do opakowań środków spożywczych, pasz dla zwierząt lub produktów leczniczych albo kosmetycznych.

Dostawcy muszą oznakować substancję lub mieszaninę zawartą w opakowaniu zgodnie z CLP przed wprowadzeniem jej do obrotu w dwóch następujących przypadkach:

 • Gdy substancja jest sklasyfikowana jako stwarzająca zagrożenie.
 • Gdy mieszanina zawiera jedną lub więcej substancji sklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie powyżej pewnego progu.

CLP definiuje zawartość oznakowania oraz organizację różnych elementów oznakowania. Oznakowanie obejmuje:

 • Nazwę, adres i numer telefonu dostawcy
 • Nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniach udostępnianych ogółowi społeczeństwa (chyba, że ilość określono w innym miejscu na opakowaniu)
 • Identyfikatory produktu
 • W stosownych przypadkach, piktogramy określające rodzaj zagrożenia, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności oraz informacje uzupełniające wymagane przez inne akty prawne.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (.pdf - 7,16 Mb)

 


KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
Rozporządzenie CLP
Klasyfikacja
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Oznakowanie i pakowanie

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification