CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Rozporządzenie CLP

Nové stránky

 

 

Dzięki rozporządzeniu CLP zagwarantowano, że informacje o związanych z chemikaliami zagrożeniach są w sposób jasny przekazywane pracownikom i konsumentom w Unii Europejskiej poprzez klasyfikację i oznakowanie chemikaliów.

Przed wprowadzeniem chemikaliów do obrotu branża musi ustalić, jakie potencjalne zagrożenia stwarzają takie substancje i mieszaniny dla zdrowia ludzi i środowiska, klasyfikując je według zidentyfikowanych zagrożeń. Chemikalia stwarzające zagrożenie oznakowano również według znormalizowanego systemu, tak aby pracownicy i konsumenci znali ich skutki, zanim je zastosują.

Dzięki temu procesowi informacje o zagrożeniach związanych z chemikaliami są przekazywane za pomocą znormalizowanych haseł i piktogramów na etykietach i kartach charakterystyki. Na przykład gdy dostawca zidentyfikuje substancję jako „kategoria toksyczności ostrej 1 (ustna)", oznakowanie będzie obejmować zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia „grozi śmiercią w razie połknięcia", słowo „Niebezpieczeństwo" oraz piktogram z trupią czaszką.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (.pdf - 7,16 Mb)

 


KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
Rozporządzenie CLP
Klasyfikacja
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Oznakowanie i pakowanie

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification