CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie

W niektórych przypadkach, decyzję w sprawie klasyfikacji danej substancji chemicznej podejmuje się na szczeblu wspólnotowym. Stosowanie zharmonizowanych klasyfikacji i oznakowania jest obowiązkowe dla dostawców danej substancji lub mieszaniny.

Proces ten często dotyczy substancji stwarzających największe zagrożenie. Są to zwykle substancje działające rakotwórczo, mutagenicznie, toksycznie na rozrodczość lub substancje działające uczulająco na drogi oddechowe.

Harmonizacja celów klasyfikacji ma na celu ochronę zdrowia ludzki i środowiska przy jednoczesnym wzmacnianiu konkurencyjności i innowacji.

Wszystkie wcześniej zharmonizowane klasyfikacje substancji na mocy wcześniejszych aktów ustawodawczych (dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych) zostały przekształcone na klasyfikacje zharmonizowane CLP.

Państwa członkowskie, producenci, importerzy i dalsi użytkownicy mogą zwracać się z wnioskiem o zharmonizowanie klasyfikacji i oznakowania substancji. Wnioski można składać jedynie w odniesieniu do substancji, a nie mieszanin.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (.pdf - 7,16 Mb)

 


KLASYFIKACJA NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH
Rozporządzenie CLP
Klasyfikacja
Zharmonizowana klasyfikacja i oznakowanie
Oznakowanie i pakowanie

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification