CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Produkty kosmetyczne

Zapraszamy na naszą nową stronę

 

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc przy sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do rejestracji produktu kosmetycznego i wprowadzenia na rynek:

 • Formularz do zgłoszenia produktu kosmetycznego
 • Kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS)
 • Powiadomienie o produktach kosmetycznych w CPNP
 • Raport bezpieczeństwa produktu kosmetycznego
 • Tekst etykiety
 • Instrukcje obsługi o ile nie podane na opakowaniu
Zapraszamy do kontaktu:
email:  ekotoks(at)ekotoks.pl      Tel.: +48793988790
kosmetyki(at)ekotoks.pl

 

 

Celem rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i ujednolicenie procedur dla wszystkich podmiotów w tym sektorze. Rozporządzenie upraszcza procedury do tego stopnia, że rynek wewnętrzny produktów kosmetycznych jest już rzeczywistością. Rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych, przyjęte w 2009 roku zastępuje dyrektywę 76/768 / WE, która została przyjęta w 1976 roku i była zmieniana co najmniej 7 razy.

 

Rozporządzenie 1223/2009 wprowadza solidny, uznawany międzynarodowo system, który wzmacnia bezpieczeństwo produktów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć technologicznych, w tym ewentualnego zastosowania nanomateriałów. Zawarty w poprzedniej dyrektywie surowy system zmierzający do wycofywania badań na zwierzętach został zachowany.
Najbardziej znaczące zmiany wprowadzone przez rozporządzenie dotyczące kosmetyków to między innymi:
 • Zwiększone wymagania dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
Aby wprowadzić produkt na rynek producenci muszą przestrzegać wymagań zawartych w raporcie bezpieczeństwa produktu.
 • Wprowadzenie pojęcia „osoby odpowiedzialnej”
Jedynie kosmetyki dla których istnieje osoba fizyczna lub prawna wyznaczona na terenie UE jako „osoba odpowiedzialna” mogą być wprowadzone na rynek. Nowe rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych precyzyjnie określa kto może być osobą odpowiedzialną i jasno definiuje jej obowiązki
 • Scentralizowany system zgłaszania wszystkich produktów kosmetycznych wprowadzanych na rynek Wspólnoty
Producenci zgłaszają swój produkt tylko raz – poprzez system CPNP Cosmetic Products Notification Portal
 • Obowiązek zgłaszania poważnych efektów niepożądanych
Osoba odpowiedzialna ma obowiązek zgłaszania poważnych efektów niepożądanych do kompetentnych instytucji krajowych. Instytucje te muszą zbierać informacje pochodzące także od użytkowników i przedstawicieli służby zdrowia i są zobowiązane udostępniać dane do wszystkich państw członkowskich UE.
 • Nowe zasady używania nanomateriałów w produktach kosmetycznych
Barwniki, konserwanty i filtry UV, również te zawierające nanomateriały, muszą być wyraźnie dozwolone. Produkty zawierające inne nanomateriały, niezakazane na drodze rozporządzenia będą musiały przejść pełną ocenę bezpieczeństwa na poziomie UE jeśli Komisja będzie miała do nich zastrzeżenia. Nanomateriały muszą być wymienione na etykiecie w wykazie składników ze słowem „nano” w nawiasie po nazwie składnika, np. "titanium dioxide (nano)".
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification