CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Prawodawstwo chemiczne Projektowanie etykiet
Projektowanie etykiet

Wszystkie substancje i mieszaniny zaklasyfikowane jako niebezpieczne zgodnie z rozporządzeniem CLP muszą posiadać odpowiednie oznakowanie na etykiecie. Informacje o niebezpieczeństwie zawarte na etykiecie zazwyczaj docierają do użytkownika w pierwszej kolejności, dlatego muszą być jasne i czytelne. Z drugiej strony zawierają więcej informacji niż oznakowanie transportowe, ponieważ są przeznaczone dla osób mających fizyczny kontakt z produktem.

Na etykiecie powinny znajdować się następujące informacje:

•    Identyfikator produktu
•    Nominalną ilość substancji lub mieszaniny w opakowaniu
•    Piktogram określający rodzaj zagrożenia
•    Hasło ostrzegawcze
•    Zwroty H wskazujące na rodzaj zagrożenia
•    Zwroty P wskazujące środki ostrożności
•    Nazwa, adres i telefon dostawcy
•    Numer telefonu alarmowego
•    Informacje uzupełniające zgodne z art. 25 lub art. 32 CLP

Tekst znajdujący się na etykiecie musi być zgodny z treścią karty charakterystyki.

Etykiety produktów biobójczych, detergentów i aerozoli muszą spełniać dodatkowe wymagania zawarte w osobnych przepisach dotyczących tych grup produktów.

Oferujemy tworzenie etykiet zgodne z wymogami prawnymi.


 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification