CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Prawodawstwo chemiczne Raport bezpieczeństwa chemicznego
Raport bezpieczeństwa chemicznego

Nové stránky

 

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje pomoc przy:

  • Sporządzaniu Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego (CSR).
  • Opracowywaniu scenariuszy narażenia (ES)

Zapraszamy do kontaktu: email: ekotoks[at]ekotoks.pl Tel.: +48 32 202 90 34 / +48793988790

Raport Bezpieczeństwa Chemicznego to główne narzędzie oceny danych w ramach REACH, w którym zagrożenia stwarzane przez substancję i dane dotyczące narażenia są zebrane razem w celu scharakteryzowania ryzyka.

Przeprowadzenie Oceny Bezpieczeństwa Chemicznego zgodnie z załącznikiem I REACH jest obowiązkowe dla każdej substancji zarejestrowanej w ilości 10 lub więcej ton/rok. Przykładowe szablony raportów dostępne są na stronach internetowych ECHA.

Dla ułatwienia przygotowania Raportu Bezpieczeństwa Chemicznego ECHA przygotowała cały zbiór poradników. Zbiór składa się z dwóch podstawowych części: zwięzłych wytycznych (części A – F) wspomagających szczegółowych wytycznych (rozdziały R.2 – R.20). Część poradników jest dostępna w języku polskim.

Ocena bezpieczeństwa chemicznego obejmuje następujące etapy:
1.    ocena zagrożenia dla zdrowia ludzkiego,
2.    ocena zagrożeń wynikających z właściwości fizyczno-chemicznych,
3.    ocena zagrożenia dla środowiska naturalnego,
4.    ocena PBT, vPvB.

Jeśli substancja spełnia kryteria klasyfikacji substancji niebezpiecznych zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 lub zostanie uznana za substancję o właściwościach PBT lub vPvB, konieczne jest dodatkowe zawarcie w raporcie bezpieczeństwa chemicznego następujących elementów:

5.    Ocena narażenia, łącznie ze sporządzeniem scenariuszy narażenia
6.    Charakterystyka ryzyka.

Scenariusze narażenia i charakterystyka ryzyka dotyczą wszystkich zastosowań zidentyfikowanych przez rejestrującego.

Scenariusz narażenia

Scenariusze narażenia dla zidentyfikowanych zastosowań substancji są opracowywane w ramach oceny bezpieczeństwa chemicznego. Dostarczając substancję, przekazują odpowiednie scenariusze narażenia dalszym użytkownikom.

Scenariusze narażenia opisują warunki operacyjne i środki zarządzania ryzykiem, które pozwalają odpowiednio kontrolować zagrożenia dla zdrowia człowieka i dla środowiska. Scenariusze narażenia obejmują cały cykl życia substancji, w tym jej formę użytkową, przemysłowe i profesjonalne zastosowanie końcowe, zastosowanie przez konsumentów i zastosowanie w wyrobach.

Scenariusz obejmuje:
• sekcję tytułową;
• ogólne warunki użytkowania mające wpływ na narażenie;
• ocenę narażenia (może obejmować współczynnik charakterystyki ryzyka);
• wytyczne dla dalszych użytkowników, pozwalające ocenić, czy ich wykorzystanie nie wykracza poza granice określone w scenariuszu narażenia.

W celu przygotowania rzetelnych scenariuszy narażenia producenci muszą współpracować blisko ze swoimi klientami aby upewnić się, że dane dotyczące narażenia są prawdziwe a zalecenia dotyczące bezpiecznego stosowania możliwe do wprowadzenia. Gdy scenariusz narażenia jest przekazany użytkownikowi – ten powinien się stosować do zawartych w nim wytycznych. Dla specjalnych zastosowań dalszy użytkownik będzie musiał przygotować własne scenariusze narażenia i być może również własny raport bezpieczeństwa chemicznego.

Idź do:Wprowadzenie system REACH

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification