CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Rozporządzenie REACH Procedura zezwoleń Substancje wzbudzające szczególne obawy
Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC)

Nové stránky

 

 

Substancje wzbudzające szczególnie duże obawy (SVHC) to substancje, które powodują poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska. Narażenie na ich działanie może wiązać się z poważnymi konsekwencjami, np. powodują raka albo mają inne właściwości niebezpieczne i/lub pozostają w środowisku przez długi czas i stopniowo gromadzą się w tkankach zwierząt. SVHC są zdefiniowane w art. 57 rozporządzenia REACH i obejmują substancje, które są :

® CMR (Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction) -substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1A lub 1B zgodnie z rozporządzeniem 1272/2008 (CLP).

® PBT (persistent, bioaccumulative and toxic) i vPvB (very persistent and very bioaccumulative) -substancje, które są trwałe, wykazują zdolność do bioakumulacji i toksyczne lub bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji, zgodnie z kryteriami określonymi w załączniku XIII rozporządzenia REACH.

® Substancje, w odniesieniu do których istnieją naukowe dowody prawdopodobnych poważnych skutków dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska dające równoważne powody do obaw - takie jak substancje zaburzające gospodarkę hormonalną lub substancje właściwości bioakumulacji i toksyczne właściwości lub bardzo trwałe i wykazują zdolność do bioakumulacji , które nie spełniają kryteriów określonych w załączniku XIII rozporządzenia REACH
Identyfikacja substancji wzbudzających szczególne obawy oraz włączenia ich na listę kandydacką jest pierwszym krokiem w procesie autoryzacji i pod następujące obowiązki:

® dla substancji: dostawcy substancji muszą dostarczyć kartę charakterystyki dla swoich klientów

® dla mieszanin: dostawca mieszaniny, która nie jest sklasyfikowana jako niebezpieczna musi przedstawić kartę charakterystyki na żądanie, gdy mieszanina zawiera przynajmniej jedną substancję SVHC w ilości powyżej 0,1% (w przypadku substancji gazowych, powyżej 0,2%)

® dla wyrobów: dostawca wyrobów konsumenckich zawierających substancje wymienione na liście kandydackiej w stężeniu większym niż 0,1% musi udzielić na wniosek odbiorcy informacji w terminie 45 dni odnośnie bezpiecznego korzystania produktu. Producent i importer wyrobów informuje ECHA, że jego wyroby zawierają substancję SVHC przy zawartości substancji większej niż 0,1%, i łącznym tonażu ponad 1 tony rocznie na producenta lub importera .

Jak do wykonania zobowiązań wynikających z listy kandydata na produkty?

Obowiązki:
Artykuł 33

Dostawca wyrobu zawierającego w stężeniu powyżej 0,1 % wag. substancję SVHC przekazuje odbiorcy wyrobu wystarczające informacje, którymi dysponuje, pozwalające na bezpieczne stosowanie wyrobu, a przynajmniej nazwę substancji.

Artykuł 7 p. 2
Każdy wytwórca lub importer wyrobów przekazuje Agencji informacje zgodne z ust. 4 niniejszego artykułu, jeżeli substancja spełnia kryteria zawarte w art. 57 i jest zidentyfikowana zgodnie z art. 59 ust. 1, a także jeżeli spełnione są obydwa poniższe warunki:

a) substancja jest obecna w tych wyrobach w ilości stanowiącej łącznie ponad 1 tonę rocznie na wytwórcę lub importera;
b) substancja ta obecna jest w tych wyrobach w stężeniu wyższym niż 0,1 % wag.

Ważne punkty wynikające artykułu 33:

  • Obowiązek dostarczenia informacji dotyczy wszystkich uczestników łańcucha dostaw nie tylko producenta i importera, jak w przypadku zgłoszenia
  • Artykuł 33 ma zastosowanie nie tylko do wyrobów produkowanych lub importowanych po opublikowaniu listy, ale także produkowanych lub importowane przed tą datą.
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification