CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Ograniczenie

Ograniczenia to narzędzie służące do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska przed niedopuszczalnym ryzykiem spowodowanym przez chemikalia. Skutkiem ograniczenia może być ograniczenie lub zakaz wytwarzania, wprowadzania do obrotu lub zastosowania substancji.

Ograniczenie stosuje się do substancji w postaci własnej, jako składnika mieszaniny lub wyrobu, w tym substancji niewymagających rejestracji. Ograniczenie może również dotyczyć substancji importowanych.

Propozycję wprowadzenia ograniczenia może zgłosić państwo członkowskie lub ECHA na wniosek Komisji Europejskiej w przypadku uznania za konieczne ograniczenia ryzyka na poziomie Wspólnoty.

Każdy może zgłosić uwagi do propozycji w sprawie ograniczenia substancji. Najbardziej zainteresowane będą firmy, organizacje branżowe lub pozarządowe, indywidualni obywatele oraz organy rządowe. Uwagi mogą składać osoby zarówno z państw członkowskich UE, jak również z państw nienależących do UE.

We współpracy z ekspertami z państw członkowskich ECHA sporządza opinie naukowe w sprawie każdego proponowanego ograniczenia, na podstawie których Komisja Europejska oraz państwa członkowskie podejmują ostateczną decyzję.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification