CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Rozporządzenie REACH Scenariusz narażenia
Scenariusz narażenia - bezpieczne warunki stosowania substancji chemicznych i mieszanin

Nové stránky

 

 

Scenariusze narażenia zawierają informacje o tym, w jaki sposób można kontrolować narażenie pracowników, konsumentów i środowiska na substancje niebezpieczne w trakcie ich stosowania. Odpowiednie scenariusze narażenia należy dołączyć jako załącznik do karty charakterystyki dotyczącej danej substancji, gdy przedsiębiorstwo w łańcuchu dostaw przeprowadziło ocenę bezpieczeństwa chemicznego zgodnie z rozporządzeniem REACH.

W przypadku otrzymania przez dalszych użytkowników scenariuszy narażenia muszą oni sprawdzić, czy scenariusze narażenia obejmują ich własne zastosowanie danej substancji i warunki stosowania, bądź muszą podjąć działania alternatywne.

Formulator sporządzający mieszaniny niebezpieczne musi odnaleźć w scenariuszach narażenia odpowiednie informacje do przekazania oraz najlepszy sposób ich przekazania.
Formulatorzy wybierają odpowiednie SUMI dla swojego produktu i sprawdzają, czy informacje te są spójne ze scenariuszami narażenia otrzymanymi od swoich dostawców. Grupa koordynacyjna dalszych użytkowników chemikaliów (DUCC) opracowała stosowny dokument objaśniający.

Do scenariuszy narażenia dołącza się czasem karty charakterystyki; łącznie nazywa się je rozszerzonymi kartami charakterystyki.
Scenariusze narażenia zawierają podsumowanie głównych informacji zamieszczonych w ocenie bezpieczeństwa chemicznego przygotowanej na potrzeby rejestracji w ramach systemu REACH. Zawierają opis zalecanego przez rejestrującego sposobu kontrolowania narażenia pracowników, konsumentów i środowiska w celu zapewnienia bezpiecznego stosowania substancji. Na tej stronie znajduje się wyjaśnienie, kiedy należy oczekiwać scenariuszy narażenia oraz skrótowy opis postępowania w przypadku ich otrzymania.

Dalszy użytkownik jest zobowiązany do zastosowania środków opisanych w scenariuszu narażenia lub do podjęcia działań alternatywnych. Oznacza to, że po otrzymaniu scenariuszy narażenia należy sprawdzić, czy obejmują one dane zastosowanie. Należy upewnić się, że sposób stosowania substancji lub mieszaniny jest zgodny z przekazanymi informacjami. W przypadku nieotrzymania oczekiwanych informacji lub wątpliwości,czy obejmują one dane zastosowanie, należy skontaktować się ze swoim dostawcą.

Termin wyznaczony na zakończenie koniecznych działań wynosi 12 miesięcy. W spełnieniu wyżej wymienionych warunków pomocny jest system umożliwiający zorganizowanie tego procesu w danym przedsiębiorstwie i zarządzanie nim. Często okazuje się, że połączenie własnego rejestru substancji chemicznych i innych systemów w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa środowiskowego na szczeblu lokalnym przyczynia się do zwiększenia skuteczności.

Jeżeli stosowanie i jego warunki są ujęte w scenariuszu narażenia, należy to udokumentować. Jeżeli nie są w nim ujęte, trzeba rozważyć kilka opcji:
1. wprowadzenie warunków określonych w scenariuszu zagrożeń; lub
2. zwrócenie się do swojego dostawcy z wnioskiem o ujęcie danego zastosowania; lub
3. sporządzenie raportu bezpieczeństwa chemicznego dalszego użytkownika;
4. zmiana dostawcy, substancji lub procesu.

Po otrzymaniu scenariuszy narażenia wraz z kartą charakterystyki ustal najpierw, czy planowane zastosowanie zostało objęte treścią otrzymanych scenariuszy narażenia. Scenariusze narażenia powinny obejmować typy zastosowań substancji w twoim zakładzie oraz przewidywalne rodzaje zastosowań przez klientów, w tym pracowników i konsumentów.
Następnie sprawdź, czy uwzględniono warunki stosowania, porównując scenariusze narażenia przekazane przez dostawcę ze sposobem, w jaki Ty i Twoi klienci korzystają z substancji.
Jeśli Twoje zastosowanie i/lub warunki stosowania substancji nie zostały ujęte w otrzymanych scenariuszach narażenia, musisz podjąć stosowne działania.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH - rejestracja, udzielania zezwoleń, Raport Bezpieczeństwa Chemicznego - IUCLID, Chesar, QSAR...

email: ekotoks[at]ekotoks.pl

Tel.: +48793988790


Rozporządzenie REACH

Wprowadzenie system REACH
Rejestracja REACH
SIEF
Scenariusz narażenia
Produkty
Dalszy użytkownik
Autoryzacja
Udzielanie zezwoleń

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification