CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Inne źródła informacji

Niektóre stowarzyszenia ustanowiły już znaczące wykorzystanie i warunków stosowania dalszych  chemikaliów, zgodnie z UDS, na przykład. FECC dystrybucji, FEIC klejów itp.).Informacje ze Stowarzyszenia są dostępne na tej stronie: http://cefic.be/en/reach-for-industries-libraries.html.

"Europejska lista zwrotów - EuPhraC"(Wersja 1.0, 15 maja 2010),które mogą być wykorzystane w rozwoju KCH i ES.Europejska lista zwrotów EuPhraC jest innym sposobem wypełniania obowiązków wynikających z REACH i CLP / GHS.

Europejska lista zwrotów EuPhraC jest obecnie dostępny w języku angielskim i niemieckim. Zaktualizowana wersja będzie dostępna w 30 językach.Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: http://euphrac.eu

Dla użytkowników chemikaliów przygotowane podłoże - DUCC (Downstream Users of Chemicals Co-ordination Group) - ogólny format dla scharakteryzowania i identyfikacji

Dalszy użytkownik powinien aktywnie monitorować i mapę sytuacji w zakresie jego stosowania w przemyśle związki i stowarzyszenia, które przygotowują ogólne scenariusze narażenia i ogólnych cech kilka rodzajów aplikacji:

Rodzaj przemysłu

Rodzaj produktu

Stosowania środków chemicznych w budownictwie

Detergenty i środki czyszczące

Dystrybutorów chemikaliów

Druku i koloru farby

Przemysł gumowy

Kleje i uszczelniacze

Opony

 


Scenariusz narażenia

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification