CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Działania związane z udostępnianiem danych

REACH wymaga od producentów i importerów gromadzenia danych o ich substancjach oraz wykorzystania ich do przygotowania dokumentacji rejestracyjnej oraz oceny ryzyka związanego z tymi substancjami, a także opracowania odpowiednich środków zarządzania ryzykiem. Każdorazowo, gdy brakuje wymaganych danych, uczestnicy forum SIEF mają obowiązek wystąpienia z zapytaniem, czy na forum dostępne jest odpowiednie badanie. Jest to obowiązkowe w przypadku badań prowadzonych na zwierzętach kręgowych i opcjonalne w przypadku innych danych.

Potencjalni rejestrujący mają za zadanie podjęcie działań związanych z udostępnianiem danych, które mogą obejmować przegląd wszystkich potrzebnych danych, identyfikację potrzeb informacyjnych i generowanie nowych informacji. Wszystkie takie działania zwykle wymagają współpracy między stronami i przedsiębiorstwa mają swobodę organizowania się w sposób korzystny dla wszystkich.

Etapy:

 1. Każdy potencjalny rejestrujący powinien zgromadzić i udokumentować wszystkie dostępne wewnątrz jego organizacji informacje dotyczące substancji.
 2. Potencjalni rejestrujący powinni omówić i uzgodnić główne elementy gromadzenia informacji, określania wymogów informacyjnych, prowadzenia brakujących badań i współdzielenia odnośnych kosztów.
 3. Uczestnicy forum SIEF powinni stworzyć wykaz wszystkich informacji dostępnych na danym forum.
 4. Dane należy ocenić; ten etap powinien zostać zrealizowany przez wiodącego rejestrującego lub przez dowolnego potencjalnego rejestrującego bądź przez wyznaczoną stronę trzecią.
 5. Każdy potencjalny rejestrujący określa dokładnie, jakich informacji potrzebuje, uwzględniając w szczególności wielkość obrotu.
 6. Należy ustalić brakujące dane w celu określenia przede wszystkim czy brakujące dane są dostępne na forum SIEF oraz rozpatrzenia możliwości skorzystania z pomocy posiadaczy danych i poszukania ewentualnych istotnych danych poza forum SIEF.
 7. Kiedy nie ma innej alternatywy, potencjalni rejestrujący mają obowiązek przeprowadzenia nowych badań lub, w przypadku gdy zastosowanie ma załącznik IX lub X, sporządzenia propozycji przeprowadzenia badań.
 8. Forum SIEF powinno zorganizować wewnętrznie faktyczną wymianę danych i określić sprawiedliwą, przejrzystą i niedyskryminującą rekompensatę, aby każdy potencjalny rejestrujący był w stanie dokonać rejestracji przed upływem ostatecznego terminu rejestracji.
 9. Po udostępnieniu danych informacje, które muszą być przedłożone wspólnie dokumentuje się w dokumentacji technicznej, która jest następnie przedkładana przez wiodącego rejestrującego wybranego przez rejestrujących.
  UDOSTĘPNIANIE DANYCH
  Obowiązek wspólnego przedłożenia
  Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
  Podział kosztów
  (Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
  SIEF
  Działania związane z udostępnianiem danych
 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification