CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Podział kosztów

Generowanie i gromadzenie danych wymaganych do celów rejestracji w systemie REACH wiąże się z kosztami ponoszonymi przez rejestrujących. Rozporządzenie REACH stanowi, że strony wymieniające się danymi dotyczącymi tej samej substancji muszą podjąć „wszelkie starania w celu zagwarantowania, że koszty udostępnienia informacji ustalone są w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący”. Właściciele danych i rejestrujący, którzy potrzebują informacji, powinni podjąć rozmowy w celu uzgodnienia rodzaju danych, które zostaną udostępnione oraz podejścia do podziału kosztów. Rozporządzenie REACH nie wymaga od przedsiębiorstw, aby były właścicielami danych i wyników badań potrzebnych im do wywiązania się z wymogów związanych z rejestracją. Muszą być ich prawowitymi posiadaczami lub uzyskać od właściciela/właścicieli zezwolenie na odwoływanie się do nich.

Strony mają obowiązek omówienia i osiągnięcia porozumienia dotyczącego następujących aspektów:

  • jakości dostępnych danych: powinna zostać ona określona w sposób naukowy, zgodnie z uznanymi międzynarodowymi wytycznymi (np. wytycznymi OECD).
  • ekonomicznej wartości danych: badania powinny zostać poddane dokładnej i przejrzystej wycenie, z uwzględnieniem ich jakości naukowej jako punktu wyjścia; ich wartość może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu ze względu na czynniki korygujące, które należy analizować w trybie indywidualnym (np. odstępstwa od standardowych protokołów mogą ograniczać wartość badania do celów udostępniania danych).
  • podejścia do podziału kosztów i rekompensaty przyjętego przez zarejestrowane strony; potencjalni rejestrujący muszą uzgodnić model podziału kosztów, który jest sprawiedliwy, przejrzysty i niedyskryminujący.

Wszystkie te elementy należy ocenić w odniesieniu do kryteriów sprawiedliwości, przejrzystości i niedyskryminacji.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Obowiązek wspólnego przedłożenia
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
Podział kosztów
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
SIEF
Działania związane z udostępnianiem danych

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification