CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF

Przedsiębiorstwa, które muszą zarejestrować substancję wprowadzoną mogą korzystać z przedłużonych terminów rezerwacji, uzależnionych od wielkości obrotu i właściwości swoistych substancji. Aby uzyskać prawo do rejestracji w przedłużonym terminie, przedsiębiorstwa muszą „wstępnie zarejestrować” odnośną substancję wprowadzoną. Okres rejestracji wstępnej trwał od dnia 1 czerwca 2008 r. do dnia 1 grudnia 2008 r. Bez rejestracji wstępnej, substancje wprowadzone muszą być rejestrowane przed wyprodukowaniem w lub importem do UE bądź przed ich wprowadzeniem na rynek UE w ilości co najmniej jednej tony rocznie.

Mimo że okres rejestracji wstępnej dobiegł końca, producenci i importerzy produkujący lub importujący substancję na rynek europejski w ilości co najmniej 1 tony po raz pierwszy po dniu 1 grudnia 2008 r. mogą nadal korzystać z okresu przejściowego pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Producenci i importerzy produkujący lub importujący substancję po raz pierwszy mają prawo do późniejszej rejestracji wstępnej, jeśli dokonują jej nie później niż 6 miesięcy po tym, jak wielkość produkcji lub importu przekroczyła 1 tonę rocznie i co najmniej 12 miesięcy przed odnośnym terminem rejestracji.

Oprócz możliwości dalszej produkcji, importu i stosowania substancji wprowadzonej do odpowiedniego terminu rejestracji, (późniejsza) rejestracja wstępna zapewnia przedsiębiorstwom dodatkowy czas na organizację gromadzenia, selekcji i udostępniania dostępnych danych, a także wygenerowanie brakujących informacji wymaganych na mocy rozporządzenia REACH.

Tak jak w przypadku rejestracji wstępnej, późniejsza rejestracja wstępna również nie jest obowiązkowa. Rejestrujący mogą zdecydować się na rejestrację substancji przed rozpoczęciem produkcji lub importu w ilości co najmniej 1 tony rocznie. Przedsiębiorstwa powinny mieć świadomość, że po dniu 1 czerwca 2008 r. wszelka produkcja, wprowadzanie do obrotu i stosowanie substancji, w stosunku do której nie dokonano rejestracji, rejestracji wstępnej lub późniejszej rejestracji wstępnej, są nielegalne. W przypadku naruszenia tego wymogu zagrożony jest cały łańcuch dostaw.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Obowiązek wspólnego przedłożenia
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
Podział kosztów
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
SIEF
Działania związane z udostępnianiem danych

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification