CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
SIEF

Kiedy przedsiębiorstwa ustalą, że ich substancje są identyczne, podejmują rozmowy dotyczące takich substancji na forum wymiany informacji o substancjach (SIEF). Rozporządzenie REACH stanowi, że wszyscy producenci i importerzy, którzy dokonali wstępnej rejestracji tej samej substancji wprowadzonej wchodzą w skład tego samego forum SIEF. W SIEF mogą też uczestniczyć inne zainteresowane podmioty, dysponujące istotnymi informacjami dotyczącymi tej samej substancji (tzw. posiadacze danych) i skłonne do ich udostępnienia. Dla każdej substancji wprowadzonej istnieje tylko jedno forum SIEF. Głównym celem forum SIEF jest ułatwienie wymiany informacji między potencjalnymi rejestrującymi do celów rejestracji, a co za tym idzie uniknięcie zbędnego duplikowania badań, a także uzgodnienie klasyfikacji i oznakowania substancji, jeśli występuje pod tym względem różnica zdań między rejestrującymi.

W pewnych sytuacjach producent lub importer może uznać informacje, które mają być wymienione do celów udostępniania danych, za wrażliwe. Może również nie życzyć sobie ujawnienia swojej tożsamości innym rejestrującym. W takim przypadku ma on możliwość wyznaczenia przedstawiciela będącego stroną trzecią, który będzie wykonywać w jego imieniu zadania w zakresie udostępniania danych.

Członkowie forum SIEF muszą reagować na wnioski innych podmiotów o udzielenie informacji oraz wspólnie pracować nad określeniem i prowadzeniem dodatkowych badań, jeśli są konieczne. Potencjalni rejestrujący muszą wnioskować o przekazanie przez innych członków forum SIEF brakujących danych dotyczących badań na zwierzętach kręgowych, a także mogą wnioskować o dane dotyczące badań innych niż na zwierzętach kręgowych. Oznacza to, że uczestnicy forum SIEF na żądanie muszą przedstawić innym uczestnikom istniejące wyniki badań na zwierzętach kręgowych i bezkręgowych.

Rozporządzenie REACH zapewnia każdemu podmiotowi, który może nie potrzebować rejestracji, ale posiada istotne informacje o substancji wprowadzonej i jest skłonny je udostępnić, możliwość uczestnictwa w forum SIEF poświęconym danej substancji. Podmioty takie określa się mianem „posiadaczy danych”. Na żądanie muszą oni przedstawić potencjalnym rejestrującym (członkom forum SIEF) istotne dane oraz wnioskować o podział kosztów przekazanej informacji. ECHA zaprasza posiadaczy danych do zgłaszania do ECHA swojej gotowości do dołączenia do forum SIEF z myślą o udostępnianiu danych w celu ułatwienia procesu oraz zapewnienia potencjalnym rejestrującym pomocy w wywiązaniu się z ciążących na nich wymogów informacyjnych. W szczególności dalsi użytkownicy mogą dysponować cennymi danymi o bezpieczeństwie, w tym o zagrożeniach, zastosowaniach, narażeniu i ryzyku.

Każde forum SIEF działa co najmniej do dnia 1 czerwca 2018 r., kiedy upływa ostateczny termin rejestracji substancji wprowadzonych. Po upływie tego terminu dane mogą być jednak nadal wymieniane po ocenie substancji lub dokumentacji. Ponadto nowi rejestrujący mogą potrzebować już przedłożonych danych do celów rejestracji nawet po dniu 1 czerwca 2018 r.


UDOSTĘPNIANIE DANYCH
Obowiązek wspólnego przedłożenia
Udostępnianie danych w przypadku substancji wprowadzonych i niewprowadzonych
Podział kosztów
(Późniejsza) rejestracja wstępna i wstępne fora SIEF
SIEF
Działania związane z udostępnianiem danych

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification