CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Udzielanie zezwoleń

Procedura udzielania zezwoleń ma na celu dopilnowanie, aby ryzyko związane z substancjami stanowiącymi bardzo duże zagrożenie było w odpowiedni sposób kontrolowane oraz aby substancje te były sukcesywnie zastępowane przez odpowiednie rozwiązania alternatywne przy jednoczesnym zagwarantowaniu dobrego funkcjonowania rynku wewnętrznego UE.

Za substancje stanowiące bardzo duże zagrożenie (SVHC) mogą zostać uznane substancje o następujących właściwościach dotyczących zagrożeń:

  • substancje spełniające kryteria klasyfikacji jako substancje rakotwórcze, mutagenne lub substancje działające szkodliwie na rozrodczość kategorii 1 A albo 1B w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1272/2008 (substancje CMR);
  • substancje trwałe, wykazujące zdolność do akumulacji i toksyczne (PBT) albo substancje bardzo trwałe i wykazujące bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) w rozumieniu rozporządzenia REACH (załącznik XIII);
  • substancje identyfikowane w szczególnych przypadkach, w przypadku których istnieją naukowe dowody na możliwość wystąpienia poważnych działań powodujących podobne obawy co w przypadku substancji CMR albo PBT/vPvB.

Po przejściu dwuetapowej procedury rejestracyjnej substancje SVHC mogą znaleźć się w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń i zostać poddane procedurze udzielania zezwoleń. Substancje te nie mogą zostać wprowadzane do obrotu ani stosowane po określonym terminie, o ile nie uzyskają one zezwolenia dla określonego zastosowania, albo w przypadku, gdy dane zastosowanie jest zwolnione z procedury udzielania zezwoleń.

O udzielenie zezwolenia mogą wnioskować wytwórcy, importerzy lub dalsi użytkownicy substancji znajdującej się w wykazie substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.


Rozporządzenie REACH

Wprowadzenie system REACH
Rejestracja REACH
SIEF
Scenariusz narażenia
Produkty
Dalszy użytkownik
Autoryzacja
Udzielanie zezwoleń

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification