CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
REACH Dalszy użytkownik
Dalszy użytkownik

Nové stránky

 

 

Definicja "dalszy użytkownik" w ramach rozporządzenia REACH, oznacza:
dalszy użytkownik jest osoba fizyczną lub prawną mającą siedzibę we Wspólnocie innych niż producent lub importer, który używa substancji, jako takie lub w formie preparatu podczas działalności przemysłowej lub zawodowej.Dystrybutor lub konsument nie jest dalszy użytkownik. Reimporter z wyjątkiem przyznanych na zasade artykułu 2 ustęp 7. czcionki c) uważa się kolejnych użytkowników. Dalszy użytkownik może być każdy użytkownik substancji chemicznych, czy jako producent mieszanin (preparatow) – na przykład producenci detergentów lub substancji chemicznych w innych procesoch przemysłowych, lub producent produktów, takich jak elektroniczne części składowe.

Główne obowiązki dalszych użytkowników (zgodnie z wytycznymi):

1. Zapewnić, wykorzystanie substancji lub mieszanin ( preparatow ), postępuj według instrukcji wymienionych w karcie charakterystyki (SDS) i scenariusze narażenia (ES), które są połączone z KBÚ. W przypadku gdy używanie nie jest uwzględnione w SE, należy skontaktować się z dostawcęm w celu włączenia sposobow i korzystania w SE, lub trzeba opracować raport bezpieczeństwa chemicznego.

2. Skontaktuj się z dostawcęm informacji na temat niebezpiecznych właściwości substancji/mieszanki, lub jeśli nie wystarczają środki zarządzania ryzykiem.

3. Zapewnienie informacji klientom:

A. o niebezpieczeństwach, bezpiecznem stosowaniu i odpowiednich środkow zarządzania ryzykiem

B. czy produkt zawiera substancje zawarte w lista substancji kandydujących w stężeniach powyżej 0,1% masy (wagowo)

Jako dalszy użytkownik (wykorzystania substancji chemicznych do prowadzenia działalności zawodowej) jest powinny informować dostawców o substancji lub mieszanin, jeśli chcą dołączyć do oceny bezpieczeństwa chemicznego. Z drugiej strony dalsi użytkownicy mogą przeprowadzać oceny później i mogą wykonywać swoje obowiązki samodzielnie.
Dalsi użytkownicy komunikacji muszą używać formy pisemnej w określonym czasie (tabela poniżej)

Terminy dla komunikacji użytkowników z dostawcęm: 31.05. 2017
Terminy dla rejestracje dostawcami: 31.05. 2018

Dlaczego są informacje na temat aplikacji takie ważne??

REACH wymaga od producentów i importerów substancji niebezpiecznych do przygotowania scenariuszow narażenia i raportow bezpieczeństwa chemicznego, które opisują warunki niezbędne do kontroli ryzyka (środków zarządzania ryzykiem) podczas użytkowania substancji chemicznych. Scenariusze narażenia (ES) są dołączane do arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa (SDS) i zawierają instrukcje bezpieczeństwa dotyczące stosowania substancji chemicznych, które są przedmiotem komunikacji między dostawców i użytkowników przetwarzających po rejestracji.
Dalszy użytkownik , który dostaje rozszerzony arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa jest zobowiązany do wykonywania warunków i środków zarządzania ryzykiem , które są w nim i również przekazywać te informacje w łańcuchu dostaw w dół (jeśli dotyczy) .

Jeżeli dalszy użytkownik nie jest w stanie wdrożyć środki kontroli ryzyka, lub nie jest to uznane za właściwe, mozą wybrać kilka opcji:

1. Ocenić i udokumentować warunki stosowania, które są już realizowane, jak również stosowne środki wymagane przez ES. (Inspektorzy mogą chcieć zapoznać się z dokumentacją i ocena).

2. Oceniać swój własny raport bezpieczeństwa chemicznego, raport musi być dostępny na żądanie inspektorów oraz Europejskiej agenture chemikaliów i musi poinformować, że ocena bezpieczeństwa została przeprowadzona przez dalszych użytkowników.

3. Zmienić dostawcę, którzy będą mial bardziej odpowiedniego ES.

Dalszy użytkownik nie musi doczekać do MSDS po rejestracji substancji, ale mogą aktywnie monitorować i odwzorować sytuację dotyczącą jego zastosowania w odpowiednich stowarzyszeniach branżowych (które mogą być przygotowane zgodnie z ogólnymi warunkami kilku typów aplikacji i komunikacji z dostawcami na temat korzystania z jego uwzględnienia w dokumentacji rejestracyjnej. Jeżeli dotyczące dane o stosowaniu, dalszy użytkownik musi zapewnić wystarczające i istotne informacje, które jest powinne obejmować, na przykład: ogólne typy procesów technologicznych i produktów, w których substancja jest stosowana, czas trwania i częstotliwość konsumpcji, oszacować ilość substancji stosowanej na dzień i środki ostrożności już ustanowione w miejscu pracy.

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje kompleksowe usługi w wypełnianiu obowiązków wynikających z Rozporządzenia REACH / CLP / Karta charakterystyki...
Dowiedz się jaki jest twój status - oferujemy REACH Screening i REACH Audyt - usługi dla twojej firmy- zapraszamy do kontaktu:
email: ekotoks[at]ekotoks.pl


Tel.: +48793988790


Rozporządzenie REACH

Wprowadzenie system REACH
Rejestracja REACH
SIEF
Scenariusz narażenia
Produkty
Dalszy użytkownik
Autoryzacja
Udzielanie zezwoleń

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification