CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
REACH Ograniczenia
Ograniczenia

Przepisy REACH w sprawie ograniczeń zezwala na produkcji , obrotu i stosowania substancji stwarzającychzagrożenie dla zdrowia ludzkiego i środowiska, które muszą być zrealizowane, pełnym lub częściowym zakazem lub innymi ograniczeniami na oceny tego ryzyka .

Zgodnie z Regulaminem (tytuł VIII , art. 67) substancji w jej postaci własnej , w preparacie / mieszanine lub w produkte , dla której w załączniku XVII zostało określone ograniczenie, nie mogą być produkowane , wprowadzane do obrotu lub stosowana, chyba że spełnia warunki tego ograniczenia .

Przepisu tego nie stosuje się do produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji w badaniach naukowych i rozwoju. W załączniku XVII określa , czy ograniczenie stosuje się do produktu i procesu badań i rozwoju, jak również maksymalną ilość substancji podlegającą zwolnieniu .

Dodatek zawiera ograniczenia we wprowadzaniu do obrotu i stosowania substancji niebezpiecznych, przyjętych w 1976 r. na mocy dyrektywy 76/769/EWG . Tytułu VIII i załącznika XVII rozporządzenia REACH weszło w życie w dniu 1 czerwca 2009 roku. Zmieniony załącznik XVII, został przyjęty jako rozporządzenie Komisji (WE ). 552/2009 z dnia 22 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE ). 1907/2006 w sprawie rejestracji , oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) w odniesieniu do załącznika XVII.

Komisja przygotowuje zmiany do następnej aktualizacji załącznika XVII rozporządzenia REACH i ta zmiana powinna być przyjęta przez Komisję, wiosną 2010 roku.

Więcej informacji można znaleźć :

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej - ograniczenia REACH >>

Na stronie internetowej Europejskiej Agencji Chemikaliów ( ECHA) w sekcji ograniczenia >>

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification