CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
IUCLID 5

IUCLID 5 jest przeznaczona do wykorzystania w różnych programoch regulacyjnych, jest kluczowym narzędziem dla producentów i importerów substancji i zarejestrowany do ECHA oraz właściwym organom państw członkowskich do oceny danych przedłożonych przez przemysł.

Celem IUCLID 5 (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi stosowania IUCLID 5)

  • pozwala użytkownikóm przemysłowym do opracowania pełnej dokumentacji rejestracyjnej zgodnie z REACH i zarządzania tymi danymi w miejscu
  • pozwala Europejskej Agencji Chemikaliów (ECHA), Komisji Europejskej i właściwym organom państw członkowskich do podjęcia, dodatkowo obsługiwać i zarządzać przemysłowej rejestracji

IUCLID 5 jest również zgodny z programów chemicznych przez OECD, ICCA i US EPA, Japonii Wyzwania Programu Japonii i BPD.

Od 5. czerwieca 2012 jest dostępna najnowsza wersja IUCLID 5.4

IUCLID 5 >> strona internetowa

IUCLID - International Uniform ChemicaL Information Database

Aktualności

[18/07/2012] The Chemical Safety Report plug-in has been updated to IUCLID 5.4

Najnowszy plugin IUCLID zaktualizowany do wersji 5.4 jest dostępny.

[11/07/2012] Plug-ins are now available for IUCLID 5.4

4 IUCLID pluginy i serwisy internetowe zostały zmodyfikowane dla IUCLID 4.5

[05/06/2012] IUCLID 5.4 is now available

Nowa wersja zawiera dodatkowe pola dla ekspozycji, wiadomości BPT ( bioakumulacji i toksyczne chemikalie) i danych dotyczących oceny ryzyka, a także innych nowych funkcji.

[11/04/2012] Questions and answers on the upcoming IUCLID 5.4 changes is now available

Pytania i Odpowiedzi dotyczące wpływu nadchodzących wersji IUCLID 5.4 są dostępne.

[12/12/2011] IUCLID 5.3.2 is now available

Zaktualizowana wersja IUCLID jest dostępna.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification