CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Biocydy

Nové stránky

 

 

Centrum Ekotoksykologiczne  zapewnia przetwarzanie dokumentacji niezbędnej do obrotu produktów biobójczych:

 • Zgłoszenie produktu biobójczego do rejestru
 • Udzielanie pozwoleń na produkty biobójcze
 • Pozwolenie unijne
 • Wzajemne uznawanie
 • Karta charakterystyki
 • Etyka produktu
 • Instrukcja użytkowania

Rozporządzenie produktów biobójczych (BPR, rozporządzenie (UE) 528/2012) dotyczącą obrotu i stosowania produktów biobójczych na rynku, które są wykorzystywane do ochrony ludzi, zwierząt lub przedmiotów, materiałów przed  szkodliwymi organizmami takymi jak bakterie lub robactwo, za efektów aktywnych substancji zawartych w produktach biobójczych.

Rozporządzenie będzie stosowane od dnia 1 września 2013 r. Od tego dnia przedsiębiorstwa będą miały dwie możliwości przy składaniu wniosków o pozwolenie na dopuszczenie do obrotu swoich produktów. W ramach pierwszej możliwośći (Autoryzacja na poziomie UE), która będzie prawdopodobnie wykorzystywana przez duże firmy, wymaga się od przedsiębiorstwa złożenia wniosku do ECHA. Jeżeli produkt zostanie uznany za bezpieczny, będzie go można sprzedawać w całej UE. Druga możliwość może być bardziej przydatna dla licznych małych i średnich przedsiębiorstw w tej branży, ponieważ w jej ramach wymaga się złożenia wniosku do organu krajowego w celu sprzedaży produktu we własnym państwie. Jeżeli pozwolenie zostanie wydane, przedsiębiorstwa będą mogły następnie wprowadzać produkty na rynek innych państw członkowskich zgodnie z zasadą wzajemnego uznawania.

Autoryzacja na poziomie UE będzie zezwolić spółkom do wydawania produktów biobójczych na rynku w całej Unii bez potrzeby krajowego i wzajemnego uznawania. Uprawnienie od Unii będzie przyznawane w podobnych warunkach użytkowania produktów biobójczych w Unii Europejskiej, z wyjątkiem tych, które zawierają substancje czynne, które spełniają kryteria wykluczenia i niektórych rodzajow preparatów (14, 15, 17, 20 i 21). W zależności od rodzajow preparatów będą zezwolenia  z Unii dostępne w trzech różnych etapach :

 • od 1 września 2013 dla produktów typu 1, 3, 4, 5, 18 i 19
 • od 1 stycznia 2017 dla typów 2, 6 i 13
 • od 1 stycznia 2020 dla pozostałych typów produktów 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 i 22

Proces pozwolenia zaczyna poprzez złożenie dokumentacji ECHA. Organ Oceny, który został wcześniej wybrany przez wnioskodawców, ocenia dokumentację i przekazuje wynik do  ECHA Komisji biocydów do przygotowania opinii w ciągu 180 dni. Wreszcie, Komisja Europejska podejmie decyzję na podstawie decyzji Agencji ECHA.

Zatwierdzenie substancji czynnych: Firmy muszą złożyć wniosek o zatwierdzenie substancji czynnych poprzez złożenie dokumentacji ECHA. Po weryfikacji ważności agencjów, organ oceny sprawuje pełną kontrolę i ocenę.Wynik jest przekazywany do ECHA Komisji  prze produkty biobójcze o przygotowanie opinii w ciągu 270 dni. Jest on następnie przedłożony Komisji w celu podjęcia decyzji.Podobny proces trwa do przywrócenia zatwierdzenia substancji czynnej.

Komisja Europejska prowadzi rejestr produktów biobójczych "R4BP", opublikowanym na stronie internetowej https://webgate.ec.europa.eu/env/r4bp/user.login.cfm. Zaleca się, aby pierwszą część ich stosowania przez to zarejestrowanie znaku i swoje potencjalne zainteresowanie produktem na podstawie wzajemnego uznawania w innych państwach członkowskich UE. Rejestracja R4BP jest możliwa tylko poprzez konto utworzone w systemie ECAS (European Commission Authentication Service). Kwestie związane z R4BP aplikacja w razie potrzeby skonsultować bezpośrednie z administratorem

We współpracy z laboratoriów GLP oferujemy również usługi laboratoryjne do badania substancji czynnej w produktach biobójczych.Więcej informacji.

PRZEPISY

Prawodawstwa UE:

 • Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych na rynku
 • Rozporządzenie Komisji ( WE) nr 1896/2000 w sprawie pierwszej fazy programu określonego w art 16 (2) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie produktów biobójczych
 • Rozporządzenie Komisji (WE ) nr 1687/2002 w sprawie dodatkowego okresu na zgłoszenie do niektórych substancji czynnych na rynku do użytku biobójczego , ustanowione w art 4 (1) rozporządzenia ( WE) nr 1896/2000 ,
 • Rozporządzenie Komisji (WE ) nr 2032/2003 w sprawie drugiej fazy 10 -letniego programu pracy , o których mowa w art 16 (2) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych rynku, oraz zmieniające rozporządzenie ( WE) nr 1896/2000
 • Rozporządzenie Komisji ( WE) nr 1451/2007 w sprawie drugiej fazy 10 -letniego programu pracy , o których mowa w art 16 (2) dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowadzania do obrotu produktów biobójczych rynku

Typów produktów biobójczych :

Środki dezynfekujące i ogólnego produktów biobójczych:
1.Produkty biobójcze do higieny osobistej:
2.Środki odkażające do prywatnego i zawodowego oraz innych produktów biobójczych
3.Produkty biobójcze do higieny weterynaryjnej
4.Środki odkażające do żywności i pasz obszarze
5.Środki odkażające do wody pitnej
Konserwanty:
6.Konserwanty w produktach opakowań z metali
7.Środki konserwujące do powłok
8.Do konserwacji drewna
9.Włókien, skóry, kauczuku i materiałów polimeryzowanych
10.Konserwantów murarskych
11.Do konserwacji płynów chłodzących i przetwarzania
12.Slimicydy
13.Środki konserwujące do płynów do obróbki metalu
Przygotowania do regulacji szkodników zwierzęcych:
14.Środki przeciw gryzoniom
15.Awicydy
16.Moluskocydy
17.Piscicydy
18.Owadów, roztoczy i innych produktów do zwalczania innych stawonogów
19.Repelenty i atraktanty
Inne produkty biobójcze:
20.Środki konserwujące żywność lub pasze
21.Antifouling
22.Płyny do balsamowania i wypychania
23.Zwalczania innych kręgowców

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification