CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Usługi doradcze Higiena pracy
Higiena pracy

Jednym z podstawowych praw osób jest prawo do zdrowia i zadowalających warunków pracy . Zgodnie z ustaw i przepisów może mieć wpływ i zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.W Republice Słowackiej jest sklasyfikowanych i używanych ponad 4000 niebezpiecznych substancji chemicznych. Stosunkowo duża objętość substancji niebezpiecznych wykorzystywanych w różnych miejscach, konieczne jest uwzględnienie ich wpływu oraz wpływ na pracowników i zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obowiązki każdego pracodawcy są :

 • Wykrywania niebezpiecznych środków chemicznych
 • ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • Opracowanie oceny ryzyka
 • Wyeliminować ryzyko niebezpiecznych faktorow chemicznych
 • podawać pomiary środków chemicznych

Dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w UE

Wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego oznacza, jeżeli nie wskazano inaczej, wartość graniczna wartość średnia stężenia środka chemicznego w powietrzu w strefie oddechowej w związku z danym okresie czasu ;

Artykuł 2 (d ) dyrektywy Rady 98/24/WE

Istnieją trzy główne rodzaje wartości dopuszczalnych:

 • Indykatywnych wartości granicznych narażenia zawodowego
 • Wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
 • Dopuszczalne wartości biologiczne narażenia zawodowego

Indykatywnych wartości granicznych narażenia zawodowego:

Wartości graniczne nie są wiążące , w oparciu o wpływ na zdrowie ludzi i pochodne oparte na najnowszych dostępnych danych naukowych , z uwzględnieniem dostępności metod pomiarowych . Ustawia próg czynnika narażenia, poniżej których generalnie nie są spodziewane negatywne skutki substancji po krótkiej ekspozycji lub ekspozycji codziennie w godzinach pracy.

Dla każdego czynnika chemicznego , dla którego wspólnota indykatywnych wartości dopuszczalnej narażenia zawodowego. Państwa Członkowskie określają krajowe dopuszczalne wartości narażenia zawodowego w miejscu pracy, którego charakter jest określony zgodnie z przepisami i praktykami krajowymi , biorąc pod uwagę wspólnotową dopuszczalną wartość .

Artykuł 3 (3) dyrektywy Rady 98/24/WE

Dyrektyw:

 • Dyrektywa Rady 98/24/WE w sprawie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracowników przed ryzykiem związanym ze środkami chemicznymi w miejscu pracy
 • Dyrektywa Komisji 2000/39/WE ustanawiającej pierwszą listę indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w miejscu pracy
 • Dyrektywa Komisji 2006/15/WE ustanawiającej drugi wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w miejscu pracy
 • 2009/161/UE Dyrektywa Komisji ustanawiająca trzeci wykaz indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego w miejscu pracy
 • Dyrektywy 91/322/EWG w sprawie ustalenia indykatywnych wartości granicznych w wykonaniu dyrektywy Rady 80/1107/EWG w sprawie ochrony pracowników przed ryzykiem związanym z narażeniem na działanie czynników chemicznych, fizycznych i biologicznych w miejscu pracy

Wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego:

Wiążących wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego może wystąpić na poziomie Wspólnoty i poza czynnikami branymi pod uwagę przy ustalaniu wskaźnikowych dopuszczalnych wartości i narażenia zawodowego , ale także o tym czynniki wykonalności przy zachowaniu , realizacji celów zapewnienia zdrowia pracowników w miejscu pracy.

Artykuł 3 (4) dyrektywy Rady 98/24/WE

Dla każdego czynnika chemicznego, dla którego wiążącą wartością dopuszczalną narażenia zawodowego , Państwa Członkowskie ustanawiają odpowiadającą jej obowiązującą krajową dopuszczalne wartości narażenia zawodowego , w oparciu o wartość graniczną ustaloną dla Wspólnoty , ale nie przekracza.

Art . 3 (5) dyrektywy Rady 98/24/WE

Dopuszczalne wartości biologiczne narażenia zawodowego

Dopuszczalna wartość biologiczna oznacza, że ​​wartość stężenia czynnika , jego produktów metabolizmu lub wskaźnika efektów biologicznych w środowisku ;

Art . 2 (e ) dyrektywy Rady 98/24/WE

Dla każdego czynnika chemicznego, dla którego wiążącą dopuszczalną wartość biologiczną , Państwa Członkowskie ustanawiają odpowiadającą jej obowiązującą krajową dopuszczalną wartość biologiczną, w oparciu o wartość graniczną ustaloną dla Wspólnoty , ale nie przekracza.

Artykuł 3 (7) Dyrektywa Rady 98/24/WE

Podczas jest tylko jeden wiążącą wartością dopuszczalną: Nieorganiczne ołowiu i jego związków (w załączniku I do dyrektywy Rady 98/24/WE)

 

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification