CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …
Karta charakterystyki (SDS)

Nové stránky

 

 

Centrum Ekotoksykologiczne oferuje sporządzanie, tłumaczenie i sprawdzanie kart charakterystyki. Możliwość rabatów przy większych zamówieniach.

Zapraszamy do kontaktu:

email: ekotoks[at]ekotoks.pl kartacharakterystyki[at]ekotoks.pl

Tel.: 32 202 34 90 / +48793988790

Karta charakterystyki (ang. safety data sheet – SDS) jest powszechnie przyjętym i skutecznym sposobem dostarczania odbiorcom substancji i mieszanin chemicznych informacji na temat bezpieczeństwa produktu. Karty charakterystyki funkcjonują na całym świecie, jednakże różnią się formatem. W Unii Europejskiej treść i format karty charakterystyki muszą być zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH).

Karta charakterystyki musi być dostarczona gdy:

 • substancja lub mieszanina spełnia kryteria klasyfikacji jako stwarzająca zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP);
 • jest to substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna (PBT) lub bardzo trwała i wykazująca bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (vPvB) zgodnie z kryteriami zawartymi w załączniku XIII do rozporządzenia REACH; lub
 • substancja znajduje się z jakichkolwiek innych powodów na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze udzielania zezwoleń.

W pewnych okolicznościach niektóre mieszaniny niespełniające kryteriów klasyfikacji jako stwarzające zagrożenie zgodnie z rozporządzeniem CLP również wymagają kart charakterystyki.

Kartę charakterystyki przygotowuje kompetentna osoba, która uwzględnia szczególne potrzeby i wiedzę jej użytkowników, w stopniu w jakim są one znane. Dostawcy substancji i mieszanin zapewniają odbycie przez takie kompetentne osoby stosownych szkoleń, w tym szkoleń przypominających

Kart charakterystyki nie trzeba dostarczać w przypadku wyrobów. Forma karty charakterystyki może w przypadku pewnych wyrobów zostać wykorzystana w celu przekazania informacji dotyczących bezpieczeństwa w dół łańcucha dostaw, jednakże nie jest ona odpowiednia w przypadku większości wyrobów.

Karta charakterystyki składa się z 16 sekcji, a jej format został uzgodniony na forum międzynarodowym. Kartę charakterystyki należy dostarczyć w językach urzędowych państw członkowskich, na terytorium których substancja lub mieszanina jest wprowadzana do obrotu, chyba że zainteresowane państwa członkowskie postanowią inaczej.

Aktualizacja SDS w formacie PDF >>

Oferujemy Opracowanie Kart charakterystyki SDS według wymagań regionalnych poszczególnych krajów:

 

Wymagania dotyczące aktualnego formatu karty charakterystyki są ustanowione w ROZPORZĄDZENIU KOMISJI (UE) 2015/830 (.pdf, 548 kB)

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

 • 1.1. Identyfikator produktu
 • 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
 • 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki
 • 1.4. Numer telefonu alarmowego

SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń

 • 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
 • 2.2. Elementy oznakowania
 • 2.3. Inne zagrożenia

SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach

 • 3.1. Substancje
 • 3.2. Mieszaniny

SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy

 • 4.1. Opis środków pierwszej pomocy
 • 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia
 • 4.3. Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym

SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru

 • 5.1. Środki gaśnicze
 • 5.2. Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną
 • 5.3. Informacje dla straży pożarnej

SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

 • 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
 • 6.2. Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska
 • 6.3. Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia
 • 6.4. Odniesienia do innych sekcji

SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie

 • 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania
 • 7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności
 • 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe

SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej

 • 8.1. Parametry dotyczące kontroli
 • 8.2. Kontrola narażenia

SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne

 • 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych
 • 9.2. Inne informacje

SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność

 • 10.1. Reaktywność
 • 10.2. Stabilność chemiczna
 • 10.3. Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji
 • 10.4. Warunki, których należy unikać
 • 10.5. Materiały niezgodne
 • 10.6. Niebezpieczne produkty rozkładu

SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne

 • 11.1. Informacje dotyczące skutków toksykologicznych

SEKCJA 12: Informacje ekologiczne

 • 12.1. Toksyczność
 • 12.2. Trwałość i zdolność do rozkładu
 • 12.3. Zdolność do bioakumulacji
 • 12.4. Mobilność w glebie
 • 12.5. Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB
 • 12.6. Inne szkodliwe skutki działania

SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami

 • 13.1. Metody unieszkodliwiania odpadów

SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu

 • 14.1. Numer UN (numer ONZ)
 • 14.2. Prawidłowa nazwa przewozowa UN
 • 14.3. Klasa(-y) zagrożenia w transporcie
 • 14.4. Grupa pakowania
 • 14.5. Zagrożenia dla środowiska
 • 14.6. Szczególne środki ostrożności dla użytkowników
 • 14.7. Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC

SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych

 • 15.1. Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny
 • 15.2. Ocena bezpieczeństwa chemicznego

SEKCJA 16: Inne informacje


Wszelkie substancje i inne mieszaniny należy klasyfikować i oznakować zgodnie z CLP od 1 czerwca 2015 r., a w przypadku ich dostaw do 1 czerwca 2017 r. należy zapewnić odpowiadające im SDS zgodne z albo załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2015/830, albo - o ile zastosowanie mają przepisy przejściowe - z załącznikiem I lub II do rozporządzenia (UE) nr 453/2010.

Po 1 czerwca 2017 r. w przypadku zarówno substancji, jak i mieszanin dopuszcza się wyłącznie SDS zgodne z załącznikiem do rozporządzenia (UE) 2015/830.

Format i treść kart charakterystyki wymagane w EOG określono w art. 31 i załączniku II do rozporządzenia REACH.

Zostały one zmodyfikowane w celu dostosowania ich do wymogów GHS, w szczególności „wytycznych odnoszących się do sporządzania kart charakterystyki” określonych w załączniku 4 do GHS jak też w celu pełnego dostosowania ich do rozporządzenia CLP.

W niniejszej wersji poradnika dotyczącego sporządzania kart charakterystyki uwzględnia się tekst zmienionego załącznika II do rozporządzenia REACH w brzmieniu określonym w załączniku do rozporządzenia (UE) 2015/830 (zmieniającego rozporządzenie REACH), obowiązującym od 1 czerwca 2015 r.


KARTA CHARAKTERYSTYKI:

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification