CENTRUM EKOTOKSYKOLOGICZNE Sp. z o.o.


REACH
PL

ZMIANA

Zmiana UWAGA! Karty bezpečnostných údajov31 maja 2018 r. ostatni termin rejestracji odnosi się do substancji o wielkości obrotu między 1 a 100 ton rocznie. Pozostały czas:
FacebookTwitterGoogle

Aktualności

Wstępna wersja 11 poprawki (ATP) została opublikowana

Zmiany obejmują zarówno treść wprowadzenia (m.in. brzmienie niektórych not) jak i tabelę zharmonizowanej klasyfikacji

Więcej …

PYTANIE

Czy są Państwo przygotowani do stosowania CLP z 01 czerwca 2015 roku?
 
Usługi doradcze Ocena Ryzyka
Ocena ryzyka

Jest wiele sytuacji podczas kontaktu z produktami chemicznymi, w których musimy ocenić czy istnieje zagrożenie dla zdrowia ludzi czy środowiska. Dotyczy to zarówno pracowników mających kontakt z chemikaliami w środowisku pracy jak również konsumentów używających produktów chemicznych.

Ocena ryzyka opisuje prawdopodobieństwo i konsekwencje wystąpienia negatywnych efektów wywołanych przez szkodliwe substancje. Na tej podstawie proponowane są dogodne I realne środki bezpieczeństwa, których wprowadzenie zapewni, że poziom zagrożenia będzie akceptowalny a ryzyko kontrolowane.

Przez ocenę ryzyka rozumiemy ewaluację efektów dla środowiska i człowieka w przypadku uwolnienia substancji. Celem jest odpowiednie dobranie środków bezpieczeństwa i co za tym idzie kontrola ryzyka. Ocenę ryzyka przeprowadza się w odniesieniu do konkretnych, specyficznych uwarunkowań – niebezpiecznych substancji, możliwych dróg ich uwolnienia, dróg narażenia i narażonej grupy docelowej.

Ocena ryzyka służy do kompleksowej charakterystyki prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia dla zdrowia ludzi I środowiska.

Oferujemy opracowanie pełnej oceny ryzyka obejmującej ocenę ryzyka dla zdrowia ludzkiego i środowiska wraz z dobraniem odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z wymogami rozporządzenia REACH.

 

ECHA substances (click):

Pre-registered substancesRegistered substances

Navigator
Substances of Very High Concern identification